Degé Kangyur volume 62, F.5.b

རང་བཞིན་ལས་དམིགས་པ་མེད་པ་གཞན་མེད་པས་དམིགས་པའི་རང་བཞིན་ཉིད་དམིགས་པ་མེད་པ་སྟེ། དམིགས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་དམིགས་པ་མེད་པ་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་དམིགས་པ་མེད་པའོ། །​བདག་ནི་ཕྱོགས་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཕྱོགས་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་ཕྱོགས་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཕྱོགས་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་ཕྱོགས་དང་དབྱེར་མེད་པ་ཕྱོགས་མེད་པ་ནི་ཕྱོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཕྱོགས་མེད་པ་ནི་ཕྱོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཕྱོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས་ཕྱོགས་མེད་པ་གཞན་མེད་པས་ཕྱོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཉིད་ཕྱོགས་མེད་པའོ། །​ཕྱོགས་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་ཕྱོགས་མེད་པ་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་མེད་པ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་འགྱུར་བའོ། །​འཇམ་དཔལ་གཞན་ཡང་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པ་ལྔ་དག་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ས་དང་པོ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར་འགྱུར་ཏེ། ལྔ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། བདག་ནི་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་པར་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་མཚན་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ནི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མཚན་ཉིད་མེད་པ་ནི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། མཚན་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ལས་མཚན་ཉིད་མེད་པ་གཞན་མེད་པས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཉིད་མཚན་ཉིད་མེད་པ་སྟེ། མཚན་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱིས་མཚན་ཉིད་མེད་པ་ཤེས་པ་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཚན་ཉིད་མེད་པའོ། །​བདག་ནི་དངོས་པོ་དང་དབྱེར་མེད་པ་དངོས་པོ་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་གནས་ཀྱིས། གཞན་དག་ཀྱང་དངོས་པོ་དང་དབྱེར་མེད་པ་དངོས་པོ་མེད་པ་ཤེས་པ་ལ་དགོད་དོ་ཞེས་དབུགས་འབྱིན་པ་རྙེད་པར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལ་དངོས་པོ་དང་དབྱེར་མེད་པ་དངོས་པོ་མེད་པ་ནི་དངོས་པོའི་རང་བཞིན་གང་ཡིན་པའོ། །​དེ་ཅིའི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh201.html?part=UT22084-062-001-719#UT22084-062-001-719