Degé Kangyur volume 61, F.118.a

བའི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །​གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་རལ་པ་ཅན་གྱི་ཁ་དོག་ལྟ་བུས་གདུལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ནི་དེ་དག་གིས་ཀྱང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་རལ་པ་ཅན་གྱི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སེང་གེའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་མོའི་ཁ་དོག་ལྟ་བུས་གདུལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ནི། དེ་དག་གིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སེང་གེའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་མོའི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །​འཇམ་དཔལ་གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་གློག་གི་སྒྲོན་མའི་ཁ་དོག་ལྟ་བུས་གདུལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ནི། དེ་དག་གིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་གློག་གི་སྒྲོན་མའི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །​གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆུ་འདང་གི་ཁ་དོག་ལྟ་བུས་གདུལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ནི། དེ་དག་གིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆུ་འདང་གི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་བརྒྱ་བྱིན་དང་། ཚངས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་བས་གདུལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ནི། དེ་དག་གིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་བརྒྱ་བྱིན་དང་། ཚངས་པ་དང་། འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དང་། དུད་འགྲོ་དང་། ཡི་དགས་དང་། གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེས་པའི་བར་གྱི་ཁ་དོག་གིས་གདུལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ནི། དེ་དག་གིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དང་། དུད་འགྲོ་དང་། ཡི་དགས་དང་། གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་དུ་སྐྱེས་པའི་བར་གྱི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །​གཟུགས་མེད་པར་སྐྱེས་པའི་བར་གྱི་གཟུགས་དང་། ལུས་དང་། ཁ་དོག་དང་། སྤྱོད་ལམ་གང་དང་གང་གིས་སེམས་ཅན་རྣམས་འདུལ་བར་འགྱུར་བའི་གཟུགས་དང་། ལུས་དང་། ཁ་དོག་དང་། སྤྱོད་ལམ་དེ་དང་དེ་ལྟ་བུར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐོང་ངོ་། །​དེ་བཞིན་དུ་སྒོ་ང་ལས་སྐྱེས་པ་དང་། མངལ་ནས་སྐྱེས་པ་དང་། དྲོད་གཤེར་ལས་སྐྱེས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh185.html?part=UT22084-061-005-739#UT22084-061-005-739