Degé Kangyur volume 61, F.117.b

ནར་འགྱུར་ཡང་འཇམ་དཔལ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཻ་དཱུརྱ་ནི་མི་རྟོག །​རྣམ་པར་མི་རྟོག་སྟེ། འོན་ཀྱང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་དེའི་བྱ་བ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་འབྱུང་ངོ་། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀྱི་དབང་གིས་ཁ་དོག་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། འཇམ་དཔལ་གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསེར་གྱི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་བས་གདུལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ནི་དེ་དག་གིས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསེར་གྱི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །​གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཻ་དཱུརྱའི་ཁ་དོག་ལྟ་བུས་གདུལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ནི་དེ་དག་གིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཻ་དཱུརྱའི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །​གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་མུ་ཏིག་གི་ཁ་དོག་ལྟ་བུས་གདུལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ནི་དེ་དག་གིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་མུ་ཏིག་གི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཨན་ད་རྙིལ་གྱི་ཁ་དོག་ལྟ་བུས་གདུལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ནི་དེ་དག་གིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཨན་ད་རྙིལ་གྱི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །​འཇམ་དཔལ་གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཐོན་ཀ་ཆེན་པོའི་ཁ་དོག་ལྟ་བུས་གདུལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ནི་དེ་དག་གིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཐོན་ཀ་ཆེན་པོའི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །​གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འོད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཁ་དོག་ལྟ་བུས་གདུལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ནི་དེ་དག་གིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འོད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །​གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཁ་དོག་ལྟ་བུས་གདུལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ནི་དེ་དག་གིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་ངོ་། །​གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་མཚོའི་གནས་རྣམ་པར་དག་པ་རིན་པོ་ཆེ་བཀོད་པ་ཀུན་ནས་འོད་ཟེར་སྣང་བའི་ཁ་དོག་ལྟ་བུས་གདུལ་བར་བྱ་བ་ཡིན་ན་ནི་དེ་དག་གིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་མཚོའི་གནས་རྣམ་པར་དག་པ་རིན་པོ་ཆེ་བཀོད་པ་ཀུན་ནས་འོད་ཟེར་སྣང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh185.html?part=UT22084-061-005-738#UT22084-061-005-738