Degé Kangyur volume 61, F.118.b

པ་དང་། རྫུས་ཏེ་སྐྱེས་པ་དང་། གཟུགས་ཅན་དང་། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དང་། འདུ་ཤེས་ཅན་དང་། འདུ་ཤེས་ཅན་མ་ཡིན་པ་དང་། འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་གྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་གཟུགས་དང་། ལུས་དང་། ཁ་དོག་དང་། སྤྱོད་ལམ་གང་དང་གང་གིས་འདུལ་བར་འགྱུར་བའི་གཟུགས་དང་། ལུས་དང་། ཁ་དོག་དང་། སྤྱོད་ལམ་དེ་དང་དེར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མཐོང་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་སེམས་ཅན་འདི་དག་གིས་གསེར་གྱི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་བར་གྱུར་ལ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཻ་དཱུརྱའི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་བར་ནི་མ་གྱུར་ཅིག །​སེམས་ཅན་འདི་དག་གིས་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཻ་དཱུརྱའི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་བར་གྱུར་ལ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཨན་ད་རྙིལ་གྱི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་བར་ནི་མ་གྱུར་ཅིག །​སེམས་ཅན་འདི་དག་གིས་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཨན་ད་རྙིལ་གྱི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་བར་གྱུར་ལ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཐོན་ཀ་ཆེན་པོའི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་བར་ནི་མ་གྱུར་ཅིག །​སེམས་ཅན་འདི་དག་གིས་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཐོན་ཀ་ཆེན་པོའི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་བར་གྱུར་ལ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འོད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་བར་ནི་མ་གྱུར་ཅིག །​སེམས་ཅན་འདི་དག་གིས་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་འོད་ཐམས་ཅད་བསྡུས་པའི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་བར་གྱུར་ལ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་བར་ནི་མ་གྱུར་ཅིག །​སེམས་ཅན་འདི་དག་གིས་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་དབང་གི་རྒྱལ་པོའི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་བར་གྱུར་ལ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་མཚོའི་གནས་རྣམ་པར་དག་པ་རིན་པོ་ཆེ་བཀོད་པ་ཀུན་ནས་འོད་ཟེར་སྣང་བའི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་བར་ནི་མ་གྱུར་ཅིག །​སེམས་ཅན་འདི་དག་གིས་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་རྒྱ་མཚོའི་གནས་རྣམ་པར་དག་པ་རིན་པོ་ཆེ་བཀོད་པ་ཀུན་ནས་འོད་ཟེར་སྣང་བའི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་བར་གྱུར་ལ། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་རལ་པ་ཅན་གྱི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་བར་ནི་མ་གྱུར་ཅིག །​སེམས་ཅན་འདི་དག་གིས་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་རལ་པ་ཅན་གྱི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་བར་གྱུར་ལ། །​ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་སེང་གེའི་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་མོའི་ཁ་དོག་ཏུ་མཐོང་བར་ནི་མ་གྱུར་ཅིག །​སེམས་ཅན་འདི་དག་གིས་ནི་ནོར་བུ་རིན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh185.html?part=UT22084-061-005-740#UT22084-061-005-740