Degé Kangyur volume 61, F.117.a

དུ་མེད། ཚད་མེད། བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ཡང་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་དབུས་ན་བཞུགས་ན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མདུན་ན་བཞུགས་པར་མཐོང་མོད་ཀྱི། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་སེམས་ཅན་དེ་དག་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མདུན་ན་བཞུགས་པར་ཤེས་པར་འགྱུར་བར་ང་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་མདུན་དུ་འདུག་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་མི་རྟོག །​རྣམ་པར་མི་རྟོག་སྟེ། འོན་ཀྱང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཇི་ལྟ་བུས་འདུལ་བ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མདུན་ན་བཞུགས་པར་ཤེས་སོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མ་འདྲེས་པའི་ཆོས་དང་ལྡན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་དཔེར་ན་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་ཐ་མ་དང་། འབྲིང་དང་། རབ་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་དབང་གིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་འདུ་བྱེད་ཐ་མ་དང་། འབྲིང་དང་། རབ་རྣམས་འབྱུང་བར་འདུ་བྱེད་རྣམས་ནི་མི་རྟོག །​རྣམ་པར་མི་རྟོག་སྟེ། འོན་ཀྱང་འདུ་བྱེད་དེ་དག་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་ཐ་མ་དང་། འབྲིང་དང་། རབ་རྣམས་ཀྱི་བྱ་བ་དག་ལ་འཇུག་གོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ལས་ཀྱི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ཐ་མ་དང་། འབྲིང་དང་། རབ་ཀྱི་དབང་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐ་མ་དང་། འབྲིང་དང་། རབ་ཏུ་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་མཐོང་ཡང་འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་མི་རྟོག །​རྣམ་པར་མི་རྟོག་སྟེ། འོན་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེའི་མཛད་པ་དེ་ལྟ་བུ་དེ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་འབྱུང་ངོ་། །​འཇམ་དཔལ་དཔེར་ན་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཻ་དཱུརྱ་རིགས་མ་ནི་རས་ཐ་དད་པ་ཉིད་ཀྱི་དབང་གིས་ཁ་དོག་ཐ་དད་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། འཇམ་དཔལ་གལ་ཏེ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཻ་དཱུརྱ་རས་སེར་པོའི་སྟེང་དུ་བཞག་ན་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཻ་དཱུརྱ་ཁ་དོག་སེར་པོར་འགྱུར། གལ་ཏེ་རས་དམར་པོའི་སྟེང་དུ་བཞག་ན་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཻ་དཱུརྱ་ཁ་དོག་དམར་པོར་འགྱུར། གལ་ཏེ་རས་སྔོན་པོའི་སྟེང་དུ་བཞག་ན་ནི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་བཻ་དཱུརྱ་ཁ་དོག་སྔོན་པོར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལྟར་རས་ཁ་དོག་ཅི་དང་ཅི་འདྲ་བའི་སྟེང་དུ་བཞག་པ་དེ་དང་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཁ་དོག་ཁོ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh185.html?part=UT22084-061-005-737#UT22084-061-005-737