Teaching the Relative and Ultimate Truths

Kangyur volume 60, folio 246b

འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་འདིར་ཕྱིན་ནས་དེ་དག་གི་ལུས་མི་སྣང་བར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆོད་པའི་ཕྱིར་འདི་ལྟ་བུའི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་མངོན་པར་ཕབ་པོ། །འཁོར་དེ་དག་གིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་དེ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་བདག་ཅག་གིས་བལྟའོ། །དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བར་སྣང་ལས་བབས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་དང་། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་རང་རང་གི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས་སྤྲུལ་པའི་སྟན་ལ་འཁོད་དོ། །དེ་ནས་ལྷའི་བུ་རབ་ཏུ་ཞི་བ་རྣམ་པར་དུལ་བའི་དབང་ཕྱུག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ག་ལ་བ་དེ་ལོགས་སུ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་བཏུད་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་འདི་དག་ཉན་འཚལ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་མཆིད་ཀྱི་རྒྱུད་འགའ་ཞིག་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་སྨྲར་གསོལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ལྷའི་བུ་ཁྱོད་ཉིད་ཀྱིས་གང་འདོད་པ་དྲིས་ཤིག །ལྷའི་བུས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ན་ཆོས་བསྟན་པ་ཇི་ལྟ་བུ་དག་འབྱུང་ན་དེར་མངོན་པར་དགའ། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། དོན་དམ་པར་ན་འདོད་ཆགས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཡང་མ་ཡིན། འདོད་ཆགས་ཟད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དོན་དམ་པར་ན་ཞེ་སྡང་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཡང་མ་ཡིན། ཞེ་སྡང་ཟད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དོན་དམ་པར་ན་གཏི་མུག་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཡང་མ་ཡིན། གཏི་མུག་ཟད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །དོན་དམ་པར་ན་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་ཡང་མ་ཡིན། ཡེ་ཤེས་ཟད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ལྷའི་བུས་སྨྲས་པ། འཇམ་དཔལ་ཅིའི་ཕྱིར། འཇམ་དཔལ་གྱིས་སྨྲས་པ། ལྷའི་བུ་མི་སྐྱེ་བ་ལ་སྐྱེ་བའམ། ཟད་པ་གང་ཡང་མེད་དོ། །ལྷའི་བུ་དོན་དམ་པར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་སྐྱེས་པའམ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh179.html#source-link-5