Teaching the Relative and Ultimate Truths

Kangyur volume 60, folio 246a

ཆོས་ཉན་པར་འདོད་དོ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་གིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །འཇམ་དཔལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་། འཁོར་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ལ་ལྟ་འདོད་ཀྱིས། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་ཅེས་བྱ་བ་དེར་སོང་ཤིག །འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་ཀྱང་ལྟས་སྔོན་དུ་བྱུང་བ་འདི་འཚལ་ཏོ། །དེ་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་གི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་ལ་ལན་གསུམ་དུ་བསྐོར་བ་བྱས་ནས་འདི་ལྟ་སྟེ། སྐྱེས་བུ་སྟོབས་པོ་ཆེས་ལག་པ་བསྐུམ་པ་ལས་རྐྱོང་བའམ། ལག་པ་བརྐྱང་བ་ལས་སྐུམ་པ་བཞིན་དུ་སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་ཐང་ཅིག་དེ་ཉིད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་འདིར་ཕྱིན་ཏེ། དེ་བར་སྣང་ལ་ལུས་མི་སྣང་བར་འདུག་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་མཆོད་པ་བྱ་བའི་ཕྱིར། མེ་ཏོག་སྔོན་མ་མཐོང་མ་ཐོས་པ། དྲི་ཞིམ་པ་ཁ་དོག་དང་ལྡན་པ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཆར་ཆེན་པོ་མངོན་པར་ཕབ་སྟེ། མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་ཕབ་པ་དེས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདི་པུས་མོ་ནུབ་ཙམ་དུ་གང་བར་གྱུར་ཏོ། །དེ་ནས་འཁོར་དེ་ཐམས་ཅད་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་མཐོང་ནས་ངོ་མཚར་དུ་གྱུར་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སུའི་མཐུས་འདི་ལྟ་བུར་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་མངོན་པར་ཕབ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འདི་ནི་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རིན་པོ་ཆེ་དང་ལྡན་པ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་དང་འགྲོགས་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་འདིར་ཕྱིན་ནས་དེ་དག་གི་ལུས་མི་སྣང་བར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་མཆོད་པའི་ཕྱིར་འདི་ལྟ་བུའི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཆེན་པོ་མངོན་པར་ཕབ་པོ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh179.html#source-link-4