Degé Kangyur volume 56, F.280.b

།སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སུ་མ་གཏོགས་པར་བལྟ་བར་མི་བྱ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་ཆོས་རྣམས་དང་སྦྱར་བར་མི་བྱ། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་ཆོས་རྣམས་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སྦྱར་བར་མི་བྱ། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་ཆོས་རྣམས་དམིགས་པར་མི་བྱ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་སྦྱར་བར་མི་བྱའོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་གཟུང་བར་མི་བྱ། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་དོར་བར་མི་བྱ། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་ཆོས་རྣམས་བསྲུང་བར་བྱ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལ་ཡང་གནས་པར་མི་བྱ་སྟེ། སྨོན་ལམ་ཡང་མི་གཏོང་ངོ་། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ནི་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་སྟེ། འདོད་ཆགས་སུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། ཞེ་སྡང་དུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། གཏི་མུག་ཏུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། བུད་མེད་དུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། སྐྱེས་པར་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། ལྷར་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། ཀླུར་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། གནོད་སྦྱིན་དུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། དྲི་ཟར་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། ལྷ་མ་ཡིན་དུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། ནམ་མཁའ་ལྡིང་དུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོར་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། སངས་རྒྱས་སུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། ཆོས་སུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། དགེ་འདུན་དུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། ཉན་ཐོས་སུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། རང་སངས་རྒྱས་སུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་དུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། ངན་པར་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། བཟང་པོར་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། སར་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། ཆུར་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། མེར་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། རླུང་དུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། མིག་ཏུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། རྣ་བར་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། སྣར་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། ལྕེར་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། ལུས་སུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། ཡིད་དུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བའོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ། དཔེར་ན་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་ཡིན་པ་དང་།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh139.html?part=UT22084-056-007-286#UT22084-056-007-286