Degé Kangyur volume 56, F.280.a

འདི་དག་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་སྤོང་བར་འདོད་དོ། །​རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ལ་རྣམ་པར་བྱང་བ་ཡང་མེད། རྣམ་པར་བྱང་བར་གདགས་པ་ཡང་མེད། འདུལ་བ་ཡང་མེད། འདུལ་བ་མ་ཡིན་པ་ཡང་མེད། བྱམས་པ་ཡང་མེད། སྙིང་རྗེ་ཡང་མེད། དགའ་བ་ཡང་མེད། བཏང་སྙོམས་ཀྱང་མེད། སྦྱིན་པ་ཡང་མེད། སེར་སྣ་ཡང་མེད། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱང་མེད། འཆལ་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱང་མེད། བཟོད་པ་ཡང་མེད། གནོད་སེམས་ཀྱང་མེད། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱང་མེད། ལེ་ལོ་ཡང་མེད། བསམ་གཏན་ཡང་མེད། རྣམ་པར་གཡེང་བ་ཡང་མེད། ཤེས་རབ་ཀྱང་མེད། འཆལ་བའི་ཤེས་རབ་ཀྱང་མེད། ལྟུང་བ་ཡང་མེད། མི་ལྟུང་བ་ཡང་མེད། ཉན་ཐོས་ཀྱང་མེད། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱང་མེད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་མེད། ཆོས་ཀྱང་མེད། ཆོས་མ་ཡིན་པ་ཡང་མེད། ཟབ་མོ་མ་ཡིན་པ་ཡང་མེད། སླ་བ་ཡང་མེད། ཤེས་པ་ཡང་མེད། མི་ཤེས་པ་ཡང་མེད། ཐོབ་པ་ཡང་མེད། མངོན་པར་རྟོགས་པ་ཡང་མེད། འཁོར་བ་ཡང་མེད། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མེད། དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་རྣམས་ཀྱང་མེད། ཡང་དག་པར་སྤོང་བ་རྣམས་ཀྱང་མེད། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་རྣམས་ཀྱང་མེད། དབང་པོ་རྣམས་ཀྱང་མེད། སྟོབས་རྣམས་ཀྱང་མེད། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་རྣམས་ཀྱང་མེད། ལམ་ཡང་མེད་དོ། །​འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་ཐོབ་པར་འདོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་ཆོས་རྣམས་ལ་གནས་པར་མི་བྱའོ། །སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་ཆོས་རྣམས་གཟུང་བར་མི་བྱ། དོར་བར་མི་བྱ། རྣམ་པར་བསྒྲུབ་པར་མི་བྱ། འདའ་བར་མི་བྱ། འཕོ་བར་མི་བྱ། བཏང་སྙོམས་སུ་གནས་པར་མི་བྱ། བསམ་པར་མི་བྱ། མངོན་པར་འབྱུང་བར་མི་བྱ། ལེ་ལོར་མི་བྱ། ཆགས་པར་མི་བྱ། མི་ཆགས་པར་མི་བྱ། ཡོངས་སུ་ཡི་ཆད་པར་མི་བྱ། རེག་པར་མི་བྱའོ། །​སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་ཆོས་རྣམས་ལ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་མི་བྱ། སྦྱིན་པར་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་མི་བྱ། བཏང་བར་འདུ་ཤེས་བསྐྱེད་པར་མི་བྱའོ། །​སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་ཆོས་རྣམས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་སུ་མ་གཏོགས་པར་བལྟ་བར་མི་བྱ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh139.html?part=UT22084-056-007-285#UT22084-056-007-285