Degé Kangyur volume 56, F.281.a

གང་ཡིན་པ་དང་། ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གང་ཡིན་པ་དང་། ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་གང་ཡིན་པ་དང་། བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་གང་ཡིན་པ་དང་། འོག་གི་གང་ཡིན་པ་དང་། སྟེང་གི་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའི་ཁམས་སུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བར་འགྱུར་བ་དེ་བཞིན་དུ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་གཟུངས་འདི་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་འདོད་ཆགས་གཟུངས་ཀྱི་གཞི་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་འདོད་ཆགས་འདོད་ཆགས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤར་ཕྱོགས་ནས་འོངས་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན། ལྷོ་ཕྱོགས་ནས་མ་ཡིན། ནུབ་ཕྱོགས་ནས་མ་ཡིན། བྱང་ཕྱོགས་ནས་མ་ཡིན། འོག་ནས་མ་ཡིན། སྟེང་གི་ཕྱོགས་ནས་མ་འོངས་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​ནང་ནས་སྐྱེས་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་པ་མ་ཡིན། ཕྱི་རོལ་ནས་ཀྱང་མ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་གལ་ཏེ་འདོད་ཆགས་ནང་ནས་ལངས་ཏེ་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་ན་ནི། དེའི་ཕྱིར་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་ཉིད་དུ་འགྱུར་ཏེ། ཕྱིས་ཀྱང་ཆོས་མངོན་པར་རྟོགས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་ཆོས་ནི་མི་འོང་། མི་འགྲོ །ནང་ན་མི་འདུག །​ཕྱི་རོལ་ན་ཡང་མི་འདུག །​གཉིས་ཀ་མེད་པར་ཡང་མི་འདུག་སྟེ། དེ་ལ་བགྲང་བ་གང་ཡང་མེད་དེ། དེས་ན་འདོད་ཆགས་ནི་གཟུངས་ཀྱི་གཞི་ཞེས་བྱའོ། །​ཞེ་སྡང་ནི་གཟུངས་ཀྱི་གཞིའོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་ཞེ་སྡང་གཟུངས་ཀྱི་གཞི་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་ཞེ་སྡང་ནི་ཅ་ཅོ་བཏོན་པ་ལས་འབྱུང་སྟེ། ཅ་ཅོ་བཏོན་པ་དེ་ནི་འདས་པ་ཡང་མ་ཡིན། མ་འོངས་པ་ཡང་མ་ཡིན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་གལ་ཏེ་འདས་པ་ལས་ཆོས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh139.html?part=UT22084-056-007-287#UT22084-056-007-287