Degé Kangyur volume 56, F.235.b

སླད་དུ་མཆིས་ཏེ། དེར་བདག་ཅག་གིས་དུས་གཅིག་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གཅིག་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་པ་ཞིག་བཞུགས་ཤིང་འཚོ་ལ་གཞེས་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་པར་བགྱིའོ། །​དེ་དག་ལས་ཆོས་ཀྱང་མཉན་པར་བགྱིའོ། །​དེར་བདག་ཅག་གིས་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཡུལ་བཀོད་པ་བཞིས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་ལེགས་པར་བརྒྱན་པ་དེ་ཡང་བལྟ་བར་བགྱི། འདུས་པ་ཆེན་པོ་བཀོད་པ་དེ་དག་ཀྱང་བལྟ་བར་བགྱིའོ། །​དེ་ནས་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་གིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སོ་སོ་ན་རང་རང་གི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་དང་། ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་དེ་དག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཁྱེད་ཅག་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེར་འཇུག་པའི་གནས་དང་། གོ་སྐབས་ཀྱི་ཕྱིར་དེ་ལྟར་ཐེ་ཚོམ་མ་ཟ་ཞིག །​དེ་ལྟར་ནེམ་ནུར་མ་བྱེད་ཅིག །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་འཇུག་པ་མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་མཁས་པས་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་མཛད་པ་ནི་མཐའ་ཡས་སོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་ཐབས་མཁས་པ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པས་གོ་སྐབས་ཡངས་སོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཡོངས་སུ་བརྟག་པ་བཟུང་སྟེ་སེམས་ཅན་གང་ལ་ལ་སེམས་ཅན་གྱི་ཁམས་སུ་བསྡུ་བར་བསྡུས་པ། ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ལ་གནས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་གལ་ཏེ་རེ་རེའི་ལུས་ཀྱང་རི་རབ་ཙམ་དུ་གྱུར་དུ་ཟིན་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེས་སེམས་ཅན་ལུས་དེ་ལྟ་བུར་གྱུར་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཡུངས་འབྲུ་གཅིག་གི་ནང་དུ་ཆུད་པར་ནུས་སོ། །​སེམས་ཅན་རེ་རེ་ཞིང་ཡང་ཡུལ་དང་གནས་ཀྱི་སྐབས་ཡངས་ཏེ། སེམས་ཅན་དེ་དག་ཕན་ཚུན་དུ་མིག་རྒྱང་གིས་ཀྱང་མི་སླེབས་སོ། །​ཡུངས་འབྲུ་དེ་གཅིག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལུས་བཅུག་ཀྱང་བྲི་བ་དང་གང་བར་ཡང་མི་མངོན་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་ནི་ཐབས་མཁས་པ་དེ་ལྟ་བུ་དང་ལྡན་ནོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་གཞན་ཡང་སྲ་བ་ཉིད་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་སའི་ཁམས་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེས་སའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་རྡུལ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་འཇོག་ནུས་ལ། རྡུལ་དེ་གཅིག་གི་སྟེང་དུ་སའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh138.html?part=UT22084-056-006-1977#UT22084-056-006-1977