Degé Kangyur volume 56, F.190.a

བརྗོད་པ་དང་གྲགས་པར་ལྡན་པ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ཉེ་རྒྱལ་དང་། པང་ནས་སྐྱེས་གཡོག་དང་བཅས་ཏེ་དགེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མའི་བསྟན་པ་ལ་རབ་ཏུ་འབྱུང་བར་འདོང་ངོ་ཞེས་ཐོས་ནས། དེ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་སོ། །​ཀྱི་ཧུད་དེ་གཉིས་གལ་ཏེ་དགེ་སྦྱོང་གཽ་ཏ་མའི་སློབ་མར་གྱུར་ན་བདག་གི་བདུད་ཀྱི་ཡུལ་སྟོངས་པར་བྱེད་པར་འགྱུར་གྱིས། བདག་དེར་སོང་སྟེ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་གཉིས་རབ་ཏུ་འབྱུང་བ་ལས་བཟློག་ལ། སྡིག་པ་ཅན་གྱི་ལྟ་བ་འཛིན་དུ་འཇུག་གོ། །​སྙམ་སྟེ། དེ་ནས་སྐད་ཅིག་ཐང་ཅིག་ཡུད་ཙམ་དེ་ལ་བདུད་སྡིག་ཅན་མྱུར་དུ་བདག་གི་ཁང་པ་ནས་མི་སྣང་བར་བྱས་ཏེ། ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྟ་ཐུལ་གྱི་ཆ་བྱད་དང་རྟགས་དང་སྤྱོད་ལམ་དུ་བསྒྱུར་ནས། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་གཉིས་ཀྱི་མདུན་ན་ལམ་ཀར་འདུག་སྟེ། འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​ཁོ་བོས་སྔར་སྨྲས་རྒྱུ་དང་བྱེད་རྒྱུ་ལྟ་བུ་དེ་ནི་ལོག་པ་སྟེ། ཁྱེད་གཉིས་ཡིད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཅི་ལ་ངེས་པ་བགམ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །སྨྲས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དོན་ཡོད་མ་ཡིན་འདི་ལ་རྒྱུ་ཡང་མེད། །​དགེ་དང་མི་དགེའི་ལས་དེའི་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་འདི་ན་ག་ལ་ཡོད། །​མྱུར་དུ་ཁྱེད་གཉིས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ལ་རབ་སྤྱོད་རྩེད་མོ་བྱོས། །​སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི་མེད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མེད་དེ་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་མེད། །བསོད་ནམས་བསོད་ནམས་མ་ཡིན་ལས་བསྐྱེད་འབྲས་མེད་རྒྱུ་དང་བྱེད་པ་མེད། །​རྙེད་ཕྱིར་འདིར་ནི་ཤཱཀྱའི་བུ་ཡིས་སྨྲས་ཀྱིས་དད་པས་མ་འགྲོ་ཤིག །​དེ་ནས་ཉེ་རྒྱལ་དང་། པང་ནས་སྐྱེས་གཉི་ག་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། ཀྱེ་མ་བདུད་སྡིག་ཅན་བདག་ཅག་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ལས་བཟློག་པའི་ཕྱིར་འོངས་སོ་སྙམ་ནས། དེ་ནས་ཉེ་རྒྱལ་རྒྱབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཏེ་འདུག་ནས་རང་གི་འཁོར་ལ་བོས་ཏེ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​བྲམ་ཟེའི་ཁྱེའུ་ཁྱོད་ཉོན་ཅིག་འཁོར་བའི་སྐྱོན། །​དྲན་པར་གྱིས་ལ་འཇིག་རྟེན་རྒ་བ་ཡིས། །​གཟིར་ཞིང་འཆི་བདག་གིས་ནི་རབ་བསྐོར་བ། །​དེ་གཉིས་སྤང་ཕྱིར་རབ་བྱུང་ལེགས་པར་ཟུང་། །​དེ་ནས་པང་ནས་སྐྱེས་ཀྱིས་བདུད་ལ་སླར་སྨྲས་པ། མཁས་པའི་བློ་འཆང་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་མཆོག་ཆོས་རྣམས་ཀུན་ཤེས་ཀྱིས། །​རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་བདག་ཅག་བློ་གྲོས་འདི་ལས་བསྐྱོད་ནུས་སུ་ཡང་མེད། །​སྲེད་པ་རབ་ཞི་བྱ་ཕྱིར་བདག་ཅག་བརྟན་པའི་ཡིད་ཀྱིས་རྟག་ཏུ་འབད།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh138.html?part=UT22084-056-006-1886#UT22084-056-006-1886