Degé Kangyur volume 56, F.272.a

མངོན་པར་དགའ་བས་དེར་འདི་འདྲ་བའི་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ། བདག་བསྐལ་པ་ཆེན་པོ་བཟང་པོ་འདི་ལ་གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོར་གྱུར་ལ། དེ་ན་འབྲོག་དགོན་པ་ན་གནས་པ་མ་རུངས་པ། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་རྗེ་དང་། སྙིང་བརྩེ་བ་མེད་པར་ཞུགས་པ། བྱད་གཟུགས་ཐ་དད་པའི་གནོད་སྦྱིན་དག་ནས་ལུས་སྲུལ་པོའི་བར་དུ་དེ་དག་ལ་བདག་གིས་འདི་འདྲ་བའི་ཆོས་བཤད་པར་བགྱི་སྟེ། འདི་ལྟར་དད་པ་ཐོབ་པར་བྱས་ནས། བསླབ་པ་འཛིན་དུ་བཙུད་ལ་ཞི་བའི་ལམ་ལ་བཀོད་པ་ནས། དེ་ན་དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སོང་བའི་རི་དགས་དང་། སྤྱང་ཀི་དང་། དགོ་བ་དང་། ཕག་ལ་སོགས་པ་ལ་ཡང་ཆོས་བཤད་པ་ནས་གནོད་སྦྱིན་མ་རུངས་པ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་ཀྱི་བར་དང་། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་སུ་སོང་བ་དགེ་བའི་རྩ་བ་མ་བསྐྱེད་པའི་བར་ལ་ཆོས་བཤད་པས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱས་ནས། ཐེག་པ་གསུམ་པོ་དག་ལ་སོ་སོར་བཀོད་དེ། དེ་ནས་གདོད་བདག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ལུང་བསྟན་པ་ཐོབ་པར་ཤོག་ཤིག་ཅེས་བྱས་སོ། །​དེ་བཞིན་དུ་གནོད་སྦྱིན་ཤེས་པའི་སྒྲོན་མས་སྤྲེའུའི་གཟུགས་ཀྱིས་སྤྲེའུ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྨོན་ལམ་བཏབ་པོ། །​སྲེད་སྤོང་རའི་གཟུགས་ཀྱིས་མི་ཁོམ་པས་ཉམ་ང་བར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྨོན་ལམ་བཏབ་པོ། །​རྒྱུན་བཅད་གླང་པོ་ཆེའི་གཟུགས་ཀྱིས་གླང་པོ་ཆེ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྨོན་ལམ་བཏབ་སྟེ། དེ་བཞིན་དུ་གནོད་སྦྱིན་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་པ་གླིང་བཞི་པ་ན་གནས་པ་ཁྲི་ཉིས་སྟོང་གིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཚོལ་ཞིང་སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྨོན་ལམ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བཏབ་པར་གྱུར་ནས། བདག་གིས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཁོར་བ་འཇིག་དེའི་སྤྱན་སྔར་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཚོལ་ཞིང་བསྐལ་པ་བཟང་པོ་འདི་ཐམས་ཅད་དུ་གནོད་སྦྱིན་མ་རུངས་པ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྨོན་ལམ་བཏབ་བོ། །​འདི་ན་གནོད་སྦྱིན་མ་རུངས་པ། སྙིང་རྗེ་མེད་པ། མི་གཟོ་བ། ཡ་ང་བ་སྤྱོད་པ། སྡིག་པ་འདོད་པ། སྙིང་རྗེ་དང་མི་ལྡན་པ་ནས་ལུས་སྲུལ་པོ་སེམས་ཅན་ལ་འཚེ་བ། མདངས་འཕྲོག་པ། སེམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh138.html?part=UT22084-056-006-2050#UT22084-056-006-2050