Degé Kangyur volume 56, F.248.a

བདག་ཅག་གིས་ཀྱང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བགྱི་ན། ཇི་ལྟར་བདག་ཅག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ལྟ་བུ་དེ་དག་མངོན་དུ་འགྱུར། ཐམས་ཅད་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡུལ་འདི་ཡང་ཐོབ་པར་འགྱུར། དེ་ནས་བདུད་སྡིག་ཅན་གྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། །​གལ་ཏེ་བདག་ཕྱི་མའི་མཐའི་མུའི་བར་དུ་ཀླད་པ་ན་བར་གྱུར་ཀྱང་། བདག་འདི་འདྲ་བའི་གཡོ་སྒྱུས་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་མི་སྐྱེད་དོ། །​དེ་ནས་ཚངས་པ་ཆེན་པོ་དབྱངས་དང་ལྡན་པས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བདག་ཀྱང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདིར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་བསྟན་པའི་ཆོས་ཀུན་གཟུང་བར་སྤྲོའོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སྙིགས་མ་ལྔ་ཅན་འདིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་འདིའི་བསྟན་པ་ལ་གཙོ་བོས་གཏད་པ་གཟུང་བར་བགྱི་སྟེ། ད་ཡང་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཉི་མ་ནུབ་ཀྱི་བར་དུ་བདག་གིས་བསྟན་པ་འདི་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་འབར་བར་བགྱིའོ། །​ཡུལ་གང་ན་བདུད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་མི་ཐུབ་པའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་མ་བྱུང་བ་དེར་བདག་གིས་འབྱུང་བར་བགྱིའོ། །​གང་དུ་བྱུང་བ་དེར་ནི་ཤིན་ཏུ་ལྷག་པར་འབྱུང་བར་བགྱིའོ། །​གྲོང་དང་། གྲོང་ཁྱེར་དང་། གྲོང་རྡལ་དང་། ཡུལ་དེ་དག་ན་རིགས་ཀྱི་བུ་དང་། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་དག་མཆིས་པ་དེ་དག་ཀྱང་བསྲུང་བར་བགྱི། ཡོངས་སུ་བསྐྱང་བར་བགྱི། གནོད་པ་ལས་བཟློག་པར་བགྱི། དོན་དང་དགེ་བ་ལ་གཟུད་པར་བགྱིའོ། །​གང་དག་བདུད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་མི་ཐུབ་པའི་གཟུངས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཐ་ན་བྲིས་ནས། འཆང་བ་རྣམས་དང་། གང་ན་ཆོས་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་ཁྲི་ལ་མཆིས་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་འཆད་པར་འཚལ་བ། དེ་དག་གིས་དེར་ཐོག་མར་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་འདི་དག་བརྗོད་པར་བགྱིའོ། །​གསང་སྔགས་ཀྱི་ཚིག་འདི་དག་གིས་བདག་འགུགས་པར་འགྱུར་ཏེ། བདག་ཉིད་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཕྱོགས་དེར་མཆིས་ནས། ཆོས་སྨྲ་བ་དེ་དག་དང་། ཆོས་ཉན་པ་དེ་དག་བསྲུང་བ་དང་། སྦ་བར་བགྱིའོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། ཨ་བ་མེ། ཨ་བ་མེ། ཨ་མ་བ་རེ། ཨ་མ་བ་རེ། པ་རི་ཀུཉྫ། ནཱ་ཌ་ནཱ་ཌ་པུཥྐ་ར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh138.html?part=UT22084-056-006-2002#UT22084-056-006-2002