Degé Kangyur volume 56, F.74.b

སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རབ་གནོན་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​རབ་གནོན་ཆེན་པོ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ས་བླའི་ལྷའི་བུ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​ས་བླའི་ལྷའི་བུ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཞལ་མེད་ཁང་ན་གནས་པའི་ལྷའི་བུ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​གཞལ་མེད་ཁང་ན་གནས་པའི་ལྷའི་བུ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལྷའི་བུ་གཤོལ་མདའ་འཛིན་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​ལྷའི་བུ་གཤོལ་མདའ་འཛིན་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལྷའི་བུ་ལག་ན་ཕྲེང་ཐོགས་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​ལྷའི་བུ་ལག་ན་ཕྲེང་ཐོགས་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལྷའི་བུ་རྟག་ཏུ་མྱོས་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​ལྷའི་བུ་རྟག་ཏུ་མྱོས་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རིས་ཀྱི་ལྷའི་བུ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​རྒྱལ་ཆེན་བཞིའི་རིས་ཀྱི་ལྷའི་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལུས་ངན་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​ལུས་ངན་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་ལྷའི་བུ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་ལྷའི་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཐབ་བྲལ་གྱི་ལྷའི་བུ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །འཐབ་བྲལ་གྱི་ལྷའི་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལྷའི་བུ་རབ་འཐབ་བྲལ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​ལྷའི་བུ་རབ་འཐབ་བྲལ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷའི་བུ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​དགའ་ལྡན་གྱི་ལྷའི་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་ཡོངས་སུ་དགའ་ལྡན་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​ལྷའི་རྒྱལ་པོ་ཡོངས་སུ་དགའ་ལྡན་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཕྲུལ་དགའི་ལྷའི་བུ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​འཕྲུལ་དགའི་ལྷའི་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་རབ་འཕྲུལ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​ལྷའི་རྒྱལ་པོ་རབ་འཕྲུལ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་ཀྱི་ལྷའི་བུ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​གཞན་འཕྲུལ་དབང་བྱེད་ཀྱི་ལྷའི་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ལྷའི་རྒྱལ་པོ་དབང་བྱེད་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​ལྷའི་རྒྱལ་པོ་དབང་བྱེད་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བདུད་ཀྱི་རིས་ཀྱི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh134.html?part=UT22084-056-002-510#UT22084-056-002-510