Degé Kangyur volume 56, F.74.a

གླང་པོ་ཆེ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རི་འབིགས་བྱེད་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​རི་འབིགས་བྱེད་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གླང་པོ་ཆེ་མཚོན་ཆའི་སྡེར་མོ་ཅན་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​གླང་པོ་ཆེ་མཚོན་ཆའི་སྡེར་མོ་ཅན་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གླང་པོ་ཆེ་གཤོལ་མདའ་འཛིན་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​གླང་པོ་ཆེ་གཤོལ་མདའ་འཛིན་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གླང་པོ་ཆེ་སྟང་ཟིལ་མདོག་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​གླང་པོ་སྟང་ཟིལ་མདོག་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གླང་པོ་ཆེ་གེལ་བ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །གླང་པོ་ཆེ་གེལ་བ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། གླང་པོ་ཆེ་སྔོན་པོ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​གླང་པོ་ཆེ་སྔོན་པོ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གླང་པོ་ཆེ་སེར་པོ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​གླང་པོ་ཆེ་སེར་པོ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གླང་པོ་ཆེ་དམར་པོ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​གླང་པོ་ཆེ་དམར་པོ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གླང་པོ་ཆེ་སྐྱ་བོ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​གླང་པོ་ཆེ་སྐྱ་བོ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གླང་པོ་ཆེ་ཀུ་མུ་ད་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​གླང་པོ་ཆེ་ཀུ་མུ་ད་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གླང་པོ་ཆེ་པད་མ་དཀར་པོ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​གླང་པོ་ཆེ་པད་མ་དཀར་པོ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་གླང་པོ་ཆེ་པད་མ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​གླང་པོ་ཆེ་པད་མ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། སྤོས་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​སྤོས་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྤོས་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​སྤོས་ཀྱི་གླང་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སེང་གེ་རལ་པ་ཅན་ཐབས་ཅན་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​སེང་གེ་རལ་པ་ཅན་ཐབས་ཅན་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚན་པོ་ཆེ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​ཚན་པོ་ཆེ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཚན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །ཚན་པོ་ཆེ་ཆེན་པོ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྟོབས་མཆོག་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​སྟོབས་མཆོག་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྟོབས་མཆོག་ཆེན་པོ་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​སྟོབས་མཆོག་ཆེན་པོ་བཅུའི་སྟོབས་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་རབ་གནོན་གཅིག་གི་སྟོབས་སོ། །​རབ་གནོན་བཅུའི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh134.html?part=UT22084-056-002-509#UT22084-056-002-509