Degé Kangyur volume 55, F.236.a

ཅད་གཅོད་པ། མདུད་པ་ཐམས་ཅད་གཅོད་པ། གསལ་བ། ཐ་དད་པ་མེད་པ། གཉིས་སུ་མེད་པ། གཉིས་དང་བྲལ་བ། གཉིས་སུ་མེད་པར་ཡོངས་སུ་བསྟན་པ། མ་བྱས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་ཤིན་ཏུ་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་བ་མེད་པ། རྣམ་པར་མ་གྲོལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྤྱོད་པ་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ། འདུ་བ་མེད་པ། བྲལ་བ་མེད་པ། རིང་པོ་མ་ཡིན་པ། ཐུང་ངུ་མ་ཡིན་པ། ཟླུམ་པོ་མ་ཡིན་པ། གྲུ་བཞི་མ་ཡིན་པ། ཀུན་ཏུ་དཀྱིལ་འཁོར་མ་ཡིན་པ། སྦོམ་པོ་མ་ཡིན་པ། ཕུང་པོས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་མ་ཡིན་པ། ཁམས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་མ་ཡིན་པ། སྐྱེ་མཆེད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་མ་ཡིན་པ། འདུས་བྱས་སུ་རྣམ་པར་བརྟག་པ་མ་ཡིན་པ། འདུས་མ་བྱས་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་པ། འཕེལ་བ་མེད་པ། འབྲི་བ་མེད་པ། སོགས་པ་མེད་པ། མ་སྐྱེས་པ། སུས་ཀྱང་མ་མཐོང་བ། མ་ཐོས་པ། རྣམ་པར་མ་ཤེས་པ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པའང་མ་ཡིན་པ། མ་སྐྱེས་པ། འཆི་འཕོ་མ་ཡིན་པ། འཇིག་རྟེན་དང་ལྷན་ཅིག་པ་མ་ཡིན་པ། ལྷན་ཅིག་པ་མ་ཡིན་པ་འང་མ་ཡིན་པ་སྟེ། ལུས་དེ་ནི་གཡོ་བ་མེད་པ། འཁྲུལ་པ་མེད་པ། རྒོད་པ་མེད་པ། རྒྱུ་བ་མེད་པ། རྣམ་པར་རྒྱུ་བ་མེད་པ། བསྒོམ་པ་མེད་པ། བསྒོམ་པ་དང་བྲལ་བ་མ་ཡིན་པ། འབྱུང་བ་མ་ཡིན་པ། འཇིག་པ་མ་ཡིན་པ། ངོ་བོ་ཉིད་མ་ཡིན་པ། ངོ་བོ་ཉིད་མེད་པའང་མ་ཡིན་པ། སེམས་པ་མེད་པ། སྟོན་པ་མེད་པ། སྦྱོར་བ་མེད་པ། མི་སྦྱོར་བ། མི་སྦྱོར་བའང་མ་ཡིན་པ། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་པ་མ་ཡིན་པ། འདོད་པ་ལ་འདོད་ཆགས་མེད་པ་མ་ཡིན་པ། མེད་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ། མཚན་ཉིད་མེད་པ། མཚན་ཉིད་མེད་པ་མ་ཡིན་པ། མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་མེད་པ། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པ། གནས་པ་མེད་པ། གནས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུའི་གནས་པ་དེ་ལྟ་བུ་ནི་མཚན་མ་ལ་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ལྟ་བ་གཉིས་སུ་ལྷུང་བ་གང་གིས་ཀྱང་ཤེས་པར་ནུས་སམ། ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་གནས་མ་ལགས་ཏེ། སྐབས་མ་མཆིས་སོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh131.html?part=UT22084-055-005-414#UT22084-055-005-414