Degé Kangyur volume 55, F.235.b

མེད་པ། ཟད་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ། འཆི་བ་མེད་པ། འཆི་བ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ། ཞི་བར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ། མཚན་མ་མེད་པ། མཚན་མ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ། དཔག་ཏུ་མེད་པ། དཔག་ཏུ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ། དཔག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ། མ་སོང་བ། མ་འོངས་པ། གཉིས་སུ་མེད་པ། གཉིས་སུ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ། དམིགས་པ་མེད་པ། ཚུ་རོལ་མ་ཡིན་པ། ཕ་རོལ་མ་ཡིན་པ། གཞི་མེད་པ། གནས་མེད་པ། མི་འབྱུང་བ། མི་འཇིག་པ། མ་འཕོས་པ། མཉན་དུ་མེད་པ། ཕ་རོལ་གནོན་པ་མེད་པ། ལེན་པ་མེད་པ། འདོར་བ་མེད་པ། མཚན་ཉིད་མེད་པ། མཚན་ཉིད་དང་བྲལ་བ། མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པ། མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ། ལས་མེད་པ། ལས་མེད་པ་མ་ཡིན་པ། མཚན་མེད་པ། མཚན་མེད་པ་མ་ཡིན་པ། མཚན་གྱིས་བརྒྱན་པ། སྒོ་མེད་པ། མི་ཆགས་པ། ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ། དད་པར་བྱེད་པ། སྦྱར་བ་མེད་པ། སྦྱར་བ་དང་བྲལ་བ། བདེ་བར་བྱེད་པ། མཆོག་ཏུ་བདེ་བར་བྱེད་པ། སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་ལས་གྲོལ་བ། མི་སྣང་བ། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད། དེ་བཞིན་ཉིད་སེམས་ཅན་རྣམས་མི་སྒྲོལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྒྲོལ་བ། སེམས་ཅན་རྣམས་མི་འགྲོལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་འགྲོལ་བ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་མི་སྦྱོང་བའི་ཚུལ་གྱིས་སྦྱོང་བ། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་མི་སྐྱོབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྐྱོབ་པ། གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་པ། མཉམ་པ་མེད་པ། མི་མཉམ་པ་དང་། མཉམ་པ། འདྲ་བ་མེད་པ། ཟླ་མེད་པ། མི་མཆི་བ་དང་མཉམ་པ། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ། གནས་མེད་པ་དང་མཉམ་པ། ཤིན་ཏུ་མཉམ་པ། མ་སྐྱེས་པ། སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་མཉམ་པ། མི་དམིགས་པ། དམིགས་པ་མེད་པ་དང་མཉམ་པ། མ་ཞི་བ། ཞི་བ་དང་བྲལ་བ། ཞི་བ་ཉམས་པ། ཞི་བ་རབ་ཏུ་ཞི་བ། ཉེ་བར་ཞི་བ། འཇམ་པ། མཉེན་པ། ཤིན་ཏུ་དྲི་མ་མེད་པ། ཤིན་ཏུ་དུལ་བ། རྟག་པ་མ་ཡིན་པ། ཆད་པ་མ་ཡིན་པ། སྤྱོད་པ་ལས་ལྡོག་པ། ལྡོག་པ་མེད་པ་དེས་པ། འཇིགས་པ་ལས་ལྡོག་པ། ཕྱིར་མི་ལྡོག་པ། འཛིན་པ་ཐམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh131.html?part=UT22084-055-005-413#UT22084-055-005-413