Degé Kangyur volume 55, F.235.a

པར་རིག་པ་མེད་པ། རྣམ་པར་རིག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ། རྣམ་པར་རིག་པ་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་སེམས་མེད་པ། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། བསམ་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ། སེམས་མ་ཡིན་པ། སེམས་པ་དང་བྲལ་བ། སེམས་མཉམ་པ་ཉིད་དང་ལྡན་པ། མཉམ་པ་མེད་པ། སེམས་ཀྱི་འཇུག་པས་མི་ཆུད་པ། འགྲོ་བར་མ་སོང་བ། འགྲོ་བ་མེད་པ། འགྲོ་བ་དང་བྲལ་བ། འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཆད་པ། མི་ཆོད་པ། དཔགས་པ་མེད་པ། གཅད་དུ་མེད་པ། ཕྲག་མེད་པ། བལྟར་མེད་པ། རྨད་དུ་བྱུང་བ། རྫས་མེད་པ། རྫས་མ་ཡིན་པ། དངོས་པོ་མེད་པ། ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པ། ཐ་དད་པ་མེད་པ། མ་བྱུང་བ། ཡང་དག་པར་མ་བྱུང་བ། མི་འཁྲུགས་པ། མི་རྟོག་པ། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ། རྩོམ་པ་མེད་པ། མ་གྲུབ་པ། ཀུན་ཏུ་མ་གྲུབ་པ། མ་བསྒྲུབས་པ། ཁྱབ་པ་མེད་པ། མི་གཡོ་བ། མི་གསལ་བ། མ་རེག་པ། འདོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ། འོད་མེད་པ་མི་སྣང་བ། གཟུང་བ་མེད་པ། སྣང་བ་མེད་པ། མུན་པ་མེད་པ། མུན་པ་མ་ཡིན་པ། མུན་པ་དང་བྲལ་བ། གསལ་བ་མ་ཡིན་པ། གནས་མེད་པ། གནས་དང་བྲལ་བ། མ་ཞི་བ། རབ་ཏུ་མ་ཞི་བ། ཞི་བ་མེད་པ། ཞི་བ་དང་བྲལ་བ། ཞི་བ་མཉམ་པ། དག་པ། རྣམ་པར་དག་པ། ཡོངས་སུ་དག་པ། ཅི་ཡང་མེད་པ། ལེན་པ་མེད་པ། ཉེ་བར་ལེན་པ་མེད་པ། མཛའ་བ་མེད་པ། འཐབ་པ་མེད་པ། འཐབ་པ་དང་བྲལ་བ། མི་གནས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གནས་པ། མདུད་པ་མེད་པ། མདུད་པ་དང་བྲལ་བ། དང་བ། རྙོག་པ་མེད་པ། ཤི་འཕོ་མེད་པ། ཤི་འཕོར་གྱུར་པ་མེད་པ། ཆོས་མེད་པ། ཆོས་མ་ཡིན་པ་མེད་པ། ཞིང་མེད་པ། ཞིང་མ་ཡིན་པ་མེད་པ། མི་ཟད་པ། ཟད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ། ཟད་པ་དང་བྲལ་བ། རྡུལ་མེད་པ། སྐད་ཅིག་པ། མི་འཁྲུགས་པ། ཡི་གེ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ། སྒྲ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ། དབྱངས་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ། བཤད་པ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ། བསྒོམ་པ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ། སེམས་པ་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ། སེམས་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ། རིགས་པ་མེད་པ། རིགས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ། རིགས་པ་དང་བྲལ་བ་མ་ཡིན་པ། ལྡན་པ་མ་ཡིན་པ། ལྡན་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་པ། མི་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པ། ཟད་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh131.html?part=UT22084-055-005-412#UT22084-055-005-412