Degé Kangyur volume 55, F.227.b

རེངས་འཆར་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མའི་བཀོད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་དྲུང་དུ་འདུག་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱའོ། །​དེ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་འོད་ཟེར་ཀུན་ནས་འཕགས་པའི་དཔལ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་ཟེར་ཀུན་ནས་འཕགས་པའི་དཔལ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོ་དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བསྐལ་པ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དུ་བསྟན་ཀྱང་མཐའ་རྟོགས་པར་མི་ནུས་སོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེའི་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱུ་ནི་དེ་སྙེད་དུ་འགྱུར་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་རིགས་ཀྱི་བུ་དཔེ་ཙམ་དུ་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཤད་པར་བྱའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གསེར་འོད་སེང་གེ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་རྒྱལ་པོ་དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ན་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་གང་དག་ཡོད་པ་ཡོན་ཏན་གྱི་བཀོད་པ་སྔ་མ་དག་ནི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་འདི་དག་གི་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་མི་ཆོག །​སྟོང་གི་ཆ་དང་། བརྒྱ་སྟོང་གི་ཆ་དང་། གྲངས་དང་། དཔེ་དང་། རྒྱུར་ཡང་མི་བཟོད་དོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ན་ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འབའ་ཞིག་གིས་གང་བར་འགྱུར་རོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་ད་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་ཟེར་ཀུན་ནས་འཕགས་པའི་དཔལ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོ་དེའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་གྱི་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་མི་ཆོག་སྟེ། སྟོང་གི་ཆ་དང་། བརྒྱ་སྟོང་གི་ཆ་དང་། གྲངས་དང་། དཔེ་དང་། རྒྱུར་ཡང་མི་བཟོད་དོ། །​དེའི་ཚེ་ཚད་ནི་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །​དེའི་དམ་པའི་ཆོས་ནི་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་པད་མའི་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh130.html?part=UT22084-055-004-286#UT22084-055-004-286