The Illusory Absorption

Kangyur volume 55, folio 227b

།རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་དམ་པའི་ཆོས་ནུབ་མ་ཐག་པའི་མཚན་མོ་སྐྱ་རེངས་འཆར་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་རིན་པོ་ཆེ་དུ་མའི་བཀོད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་དྲུང་དུ་འདུག་ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱའོ། །དེ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་འོད་ཟེར་ཀུན་ནས་འཕགས་པའི་དཔལ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་ཟེར་ཀུན་ནས་འཕགས་པའི་དཔལ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོ་དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བསྐལ་པ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དུ་བསྟན་ཀྱང་མཐའ་རྟོགས་པར་མི་ནུས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེའི་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱུ་ནི་དེ་སྙེད་དུ་འགྱུར་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་རིགས་ཀྱི་བུ་དཔེ་ཙམ་དུ་ཅུང་ཟད་ཅིག་བཤད་པར་བྱའོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གསེར་འོད་སེང་གེ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་རྒྱལ་པོ་དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ན་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་གང་དག་ཡོད་པ་ཡོན་ཏན་གྱི་བཀོད་པ་སྔ་མ་དག་ནི་ཡོན་ཏན་བཀོད་པ་འདི་དག་གི་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་མི་ཆོག །སྟོང་གི་ཆ་དང་། བརྒྱ་སྟོང་གི་ཆ་དང་། གྲངས་དང་། དཔེ་དང་། རྒྱུར་ཡང་མི་བཟོད་དོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ན་ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཡང་མེད་པར་འགྱུར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འབའ་ཞིག་གིས་གང་བར་འགྱུར་རོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་ད་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་ཟེར་ཀུན་ནས་འཕགས་པའི་དཔལ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོ་དེའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་གྱི་བརྒྱའི་ཆར་ཡང་མི་ཆོག་སྟེ། སྟོང་གི་ཆ་དང་། བརྒྱ་སྟོང་གི་ཆ་དང་། གྲངས་དང་། དཔེ་དང་། རྒྱུར་ཡང་མི་བཟོད་དོ། །དེའི་ཚེ་ཚད་ནི་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་འགྱུར་རོ། །དེའི་དམ་པའི་ཆོས་ནི་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ་དུ་གནས་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་པད་མའི་དཔལ་གྱི་སྙིང་པོས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེའི་མིང་ཡང་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་བགྱི་བར་འགྱུར་རམ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh130.html#source-link-35