Degé Kangyur volume 55, F.228.a

ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེའི་མིང་ཡང་བདེ་བ་ཅན་ཞེས་བགྱི་བར་འགྱུར་རམ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ཏེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ནི་རིན་ཆེན་ཀུན་ནས་བསགས་པ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་ཟེར་ཀུན་ནས་འཕགས་པའི་དཔལ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོའི་ཚེ་ཇི་སྲིད་གནས་པ་ནས་བཟུང་སྟེ། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་དེ་སྲིད་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་མཆོད་པ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཀྱང་དེའི་དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པར་འགྱུར་ཏེ། དམ་པའི་ཆོས་ཡུན་རིང་པོར་གནས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་སྤྲོ་བར་འགྱུར་རོ། །​ཕྱི་མའི་དུས་སུ་དེར་དམ་པའི་ཆོས་ནུབ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེར་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིགས་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ། སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ་བླ་ན་མེད་པ། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་གནས་པ་ནོར་བུ་བརྩེགས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་ཟེར་ཀུན་ནས་འཕགས་པའི་དཔལ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོ་དེའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། སྣང་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཅི་འདྲ་བ་དེ་ལྟར། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་གནས་པ་ནོར་བུ་བརྩེགས་པའི་རྒྱལ་པོ་དེའི་ཡང་དེ་དང་འདྲ་བར་འགྱུར་ཏེ། ལྷག་ཆད་མེད་ཅིང་ཤིན་ཏུ་ལྷག་པ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​ཚེའི་ཡུན་དང་དམ་པའི་ཆོས་གནས་པ་ཡང་དེ་སྲིད་དུ་འགྱུར་རོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དང་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་ཟེར་ཀུན་ནས་འཕགས་པའི་དཔལ་བརྩེགས་རྒྱལ་པོ་དེ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་གནས་པ་ནོར་བུ་བརྩེགས་པའི་རྒྱལ་པོ་དེའི་མཚན་ཐོས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh130.html?part=UT22084-055-004-287#UT22084-055-004-287