Degé Kangyur volume 55, F.216.a

དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ནི་དཀའ་བ་མཛད་པའི་ཕྱིར་རོ། །​སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་གཉིས་ཀྱིས། ཚིག་འདི་སྨྲས་མ་ཐག་ཏུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དེའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལྷན་ཅིག་འདུས་ནས། མགྲིན་གཅིག་ཏུ་ཚིག་སྨྲས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སེམས་ཅན་གང་དག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེའི་མཚན་ཐོས་པ་དེ་དག་ཀྱང་རྙེད་པ་ལེགས་པར་རྙེད་པ་ལགས་ན། གང་དག་གིས་ཤའི་མིག་གིས་དེ་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ལ་མཐོང་ནས་ཀྱང་དད་པ་རྙེད་པ་དག་ལྟ་སྨོས་ཀྱང་ཅི་འཚལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་ལ་བལྟ་བ་དང་། ཕྱག་བགྱི་བ་དང་བསྙེན་བཀུར་བགྱི་བ་དང་། ཆོས་བསྟན་པ་དེ་ཡང་མཉན་པའི་སླད་དུ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་དེར་མཆིའོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཁྱེད་དེའི་དུས་ལ་དབབ་པར་ཤེས་ན་དེང་ཤིག །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཏེ། མདུན་དུ་བདར་ནས། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདེ་བ་ཅན་དེ་ནས་དོང་ངོ་། །​དེ་ནས་དེའི་ཚེ་ཇི་ལྟ་བུའི་རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མངོན་པར་འདུ་བྱས་པས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་པོ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་རེ་རེ་ལ་ཡང་ཁང་པ་བརྩེགས་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི་སྤྲུལ་པ་དེ་ལྟ་བུའི་རྫུ་འཕྲུལ་མངོན་པར་འདུ་བྱ་བ་མངོན་པར་འདུ་བྱས་སོ། །​ཁང་པ་བརྩེགས་པ་དེ་དག་ཀྱང་གྲུ་བཞི་ལྷམ་པ་ཀ་བ་བཞི་ཟུག་པ། ཆ་མཉམ་པར་ལེགས་པར་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་ལེགས་པར་ཟིན་པ་ཤ་སྟག་གོ། །​ཁང་པ་བརྩེགས་པ་རེ་རེ་ཡང་འཕང་དུ་ནི་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉིས། རྒྱར་ནི་དཔག་ཚད་བརྒྱད་དོ། །​ཁང་པ་བརྩེགས་པ་དག་གསེར་ལས་བྱས་པ་དག་ཀྱང་ཡོད། དངུལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh130.html?part=UT22084-055-004-263#UT22084-055-004-263