Degé Kangyur volume 55, F.215.b

ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེས་ཆོས་བསྟན་པ་དེའི་སྔ་ལྟས་སུ་འདི་ལྟར་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། འདི་ལྟར་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་འོད་འདི་བཀྱེའོ། །​དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་ལ་བལྟ་བ་དང་། ཕྱག་བགྱི་བ་དང་མཆོད་པ་དང་བསྙེན་བཀུར་བགྱི་བ་དང་ཆོས་བསྟན་པ་དེ་ཡང་མཉན་པའི་སླད་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་དེར་མཆིའོ། །​བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་ཁྱོད་ཉིད་ལས་བརྩམས་ཏེ། ཆོས་སྟོན་པར་འགྱུར་གྱིས་དེའི་དུས་ལ་དབབ་པར་ཤེས་པ། ཁྱེད་དེང་ཤིག་ཅེས་སྐབས་ཕྱེ་བས་དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་ཀྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་དེའི་ཉིན་འཁོར་ན་འཁོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཕྲག་བཞི་བཅུ་པོ་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཚུར་ཤོག །​ཁྱེད་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་ལ་བལྟ་བ་དང་། ཕྱག་བྱ་བ་དང་མཆོད་པ་དང་བསྙེན་བཀུར་བྱ་བ་དང་། ཆོས་བསྟན་པ་དེ་ཡང་མཉན་པའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་དེར་འདོང་ངོ་། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་གཞན་དང་གཞན་དག་ན་ཡོད་པ་སྤངས་ནས། སྨོན་ལམ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་དེར་བྱུང་སྟེ། སེམས་ཅན་དམན་པ་ལ་མོས་པ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཤས་ཆེ་བ། ཞེ་སྡང་གི་ཤས་ཆེ་བ། གཏི་མུག་གི་ཤས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh130.html?part=UT22084-055-004-262#UT22084-055-004-262