The Illusory Absorption

Kangyur volume 55, folio 215b

དེའི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེས་ཆོས་བསྟན་པ་དེའི་སྔ་ལྟས་སུ་འདི་ལྟར་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། འདི་ལྟར་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་འོད་འདི་བཀྱེའོ། །དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་དེ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་ལ་བལྟ་བ་དང་། ཕྱག་བགྱི་བ་དང་མཆོད་པ་དང་བསྙེན་བཀུར་བགྱི་བ་དང་ཆོས་བསྟན་པ་དེ་ཡང་མཉན་པའི་སླད་དུ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་ཅག་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་དེར་མཆིའོ། །བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་ཁྱོད་ཉིད་ལས་བརྩམས་ཏེ། ཆོས་སྟོན་པར་འགྱུར་གྱིས་དེའི་དུས་ལ་དབབ་པར་ཤེས་པ། ཁྱེད་དེང་ཤིག་ཅེས་སྐབས་ཕྱེ་བས་དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་ཀྱིས། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་དེའི་ཉིན་འཁོར་ན་འཁོད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཕྲག་བཞི་བཅུ་པོ་རྣམས་ལ་སྨྲས་པ། རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཚུར་ཤོག །ཁྱེད་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་ལ་བལྟ་བ་དང་། ཕྱག་བྱ་བ་དང་མཆོད་པ་དང་བསྙེན་བཀུར་བྱ་བ་དང་། ཆོས་བསྟན་པ་དེ་ཡང་མཉན་པའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མི་མཇེད་དེར་འདོང་ངོ་། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་གཞན་དང་གཞན་དག་ན་ཡོད་པ་སྤངས་ནས། སྨོན་ལམ་དང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་དེར་བྱུང་སྟེ། སེམས་ཅན་དམན་པ་ལ་མོས་པ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཤས་ཆེ་བ། ཞེ་སྡང་གི་ཤས་ཆེ་བ། གཏི་མུག་གི་ཤས་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ནི་དཀའ་བ་མཛད་པའི་ཕྱིར་རོ།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh130.html#source-link-11