Degé Kangyur volume 55, F.215.a

ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་འགྱུར། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་གྱུར་ཏོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་འཁོར་དེ་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཕྲག་བཞི་བཅུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་མཚན་ཐོས་སོ། །​ཐོས་ནས་ཀྱང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་འདུས་ནས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོའོ། །​དེ་དག་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་ལུང་བསྟན་ཏོ། །​དེ་ནས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་དེ་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་ཀྱིས་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེས་སྔོན་མ་མཐོང་མ་ཐོས་པའི་འོད་འདི་བཏང་བ་རྒྱུ་མ་མཆིས་རྐྱེན་མ་མཆིས་པར་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་འདི་ལྟར་ཡིད་དུ་མཆི་བ་དང་། འདི་ལྟར་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་འོད་མི་གཏོང་ན་གང་གི་སླད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེས་འདི་ལྟར་ཡིད་དུ་མཆི་བ་དང་། འདི་ལྟར་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་འོད་བཀྱེ་བ་འདིའི་རྒྱུ་ནི་གང་ལགས་རྐྱེན་ནི་ཅི་ལགས། དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་གཉིས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་ཇི་སྐད་སྨྲས་པ་དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། རྒྱུ་མེད་རྐྱེན་མེད་པར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེས་འདི་ལྟར་ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་། འདི་ལྟར་བལྟ་ན་སྡུག་པའི་འོད་མི་བཀྱེའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་དེང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་བསྒྲུབ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་སྟོན་པར་འགྱུར་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh130.html?part=UT22084-055-004-261#UT22084-055-004-261