Degé Kangyur volume 55, F.214.b

འགུལ། རབ་ཏུ་འགུལ། ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་འགུལ། གཡོས་རབ་ཏུ་གཡོས། ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་གཡོས། ལྡེག་རབ་ཏུ་ལྡེག །​ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་ལྡེག །​འུར་འུར། རབ་ཏུ་འུར་འུར། ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་འུར་འུར། འཁྲུགས་རབ་ཏུ་འཁྲུགས། ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་འཁྲུགས། ཆེམ་ཆེམ། རབ་ཏུ་ཆེམ་ཆེམ། ཀུན་ཏུ་རབ་ཏུ་ཆེམ་ཆེམ་མོ། །​དེ་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་མཐུ་ཆེན་ཐོབ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་ག་ལ་བ་དེར་དོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ལ་མགོ་བོས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ཞེ་ས་དང་བཅས་པར་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འཁོད་དོ། །​སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་གཉིས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འཁོད་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་གསོལ་ཏོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་མཐུ་བརྟན་པ་བརྙེས་པ་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ངོ་མཚར་ཏོ། །​བདེ་བར་གཤེགས་པ་ངོ་མཚར་ཏོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟར། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེའི་མཚན་བརྗོད་པ་ཙམ་གྱིས་སེམས་པ་མ་མཆིས་པའི་དོག་ས་འདི་ཡང་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་གཡོས་པའི་སྙད་དུའོ། །​དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་པ་དང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་དེ་གཉིས་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དག་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་མཚན་བརྗོད་པར་མ་ཟད་ཀྱི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གཞན་དུ་མ་དག་ན་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་མཚན་ཡོངས་སུ་བརྗོད་དོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་འོད་དེས་རེག་པས་རྣམ་པ་དྲུག་ཏུ་རབ་ཏུ་གཡོས་སོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་དག་ན་སེམས་ཅན་ཚད་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་མཚན་ཐོས་ནས། དགེ་བའི་རྩ་བ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh130.html?part=UT22084-055-004-260#UT22084-055-004-260