Degé Kangyur volume 55, F.193.b

གཞག་པ་མེད་པར་རིག་པར་བྱའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐ་དད་པའི་འདུ་ཤེས་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་གལ་ཏེ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་ལ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་སྟོན། ཁ་ཅིག་ལ་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཁ་ཅིག་ལ་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་སྟོན་ཏམ། དེ་ལྟར་གྱུར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སེམས་ཡོངས་སུ་མ་དག་པར་འགྱུར། སེམས་མི་སྙོམས་པར་འགྱུར། མངོན་པར་ཆགས་པར་འགྱུར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉི་ཚེ་བའི་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་སྐྱོན་དུ་ལྟུང་བར་འགྱུར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སློབ་དཔོན་ཆོས་ཀྱི་དཔེ་མཁྱུད་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་གང་ཅི་སྟོན་ཀྱང་རུང་། ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་གཞོལ་བ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འབབ་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་བབ་པ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་པ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་བྱེད་པ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་འཇུག་པ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་དེའི་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ན་ཐེག་པ་ཐ་དད་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་མེད་དོ། །​འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་ཐེག་པ་ཐ་དད་པ་རྣམ་པར་གཞག་པ་མ་མཆིས་ན། འདི་ནི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པའོ། །​འདི་ནི་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པའོ། །​འདི་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའོ་ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐེག་པ་གསུམ་བསྟན་པ་དེ་ཇི་ལྟ་བུ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་ཐེག་པ་ཐ་དད་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་ས་རྣམ་པར་གཞག་པའི་ཚིག་བླ་དགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་རབ་འབྲིང་ཐ་མའི་ཆོས་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་རྣམ་པར་གཞག་པར་བསྟན་ཏོ། །​དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གང་ཟག་རྣམ་པར་གཞག་པར་གཞག་གོ། །​ཚོགས་ཆུང་ངུ་བསགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་དང་། བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཚད་མེད་པ་བསགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཐེག་པ་ཐ་དད་པར་གཞག་གིས་ཐེག་པ་ནི་ཐ་དད་དུ་དབྱེར་མེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དབྱེར་མེད་པའི་ཕྱིར་རོ། འཇམ་དཔལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh129.html?part=UT22084-055-003-613#UT22084-055-003-613