Degé Kangyur volume 55, F.190.a

གང་འཁྱམ་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་རློམ་སེམས་མེད་པའོ། །​གང་རློམ་སེམས་མེད་པ་དེ་བག་ཡོད་པའོ། །​གང་བག་ཡོད་པ་དེ་འཕགས་པའོ། །​གང་འཕགས་པ་དེ་དགྲ་བཅོམ་པའོ། །​གང་དགྲ་བཅོམ་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་བདག་གི་རྡུལ་མེད་དོ། །​སེམས་ཅན་གྱི་རྡུལ་མེད་དོ། །​སྲོག་གི་རྡུལ་མེད་དོ། །​གང་ཟག་གི་རྡུལ་མེད་དོ། །​ཕུང་པོའི་རྡུལ་མེད་དོ། །​ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་མེད་དོ། །​སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་རྡུལ་མེད་དོ། །​དངོས་པོའི་རྡུལ་མེད་དོ། །​རྒྱུའི་རྡུལ་མེད་དོ། །​རྐྱེན་གྱི་རྡུལ་མེད་དོ། །​དམིགས་པའི་རྡུལ་མེད་དོ། །​ཀུན་འབྱུང་བའི་རྡུལ་མེད་དོ། །​ང་རྒྱལ་གྱིས་ལྷག་པར་བྱེད་པའི་རྡུལ་མེད་དོ། །​ཚོར་བའི་རྡུལ་མེད་དོ། །​འདོད་ཆགས་ཀྱི་རྡུལ་མེད་དོ། །​ཞེ་སྡང་གི་རྡུལ་མེད་དོ། །​གཏི་མུག་གི་རྡུལ་མེད་དོ། །​ཁྲོ་བའི་རྡུལ་མེད་དོ། །​ཁོན་དུ་འཛིན་པའི་རྡུལ་མེད་དོ། །​ང་རྒྱལ་གྱི་རྡུལ་མེད་དོ། །​ང་རྒྱལ་དང་འཆབ་པ་དང་ཡོངས་སུ་གདུང་བའི་རྡུལ་མེད་དོ། །​ང་རྒྱལ་དང་ལྷག་པའི་ང་རྒྱལ་གྱི་རྡུལ་མེད་དོ། །​སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དང་དུད་འགྲོ་དང་ཡི་དགས་ཀྱི་རྡུལ་མེད་དོ། །​གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྡུལ་མེད་དོ། །​འདོད་པའི་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་མེད་དོ། །​གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་མེད་དོ། །​གཟུགས་མེད་པའི་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་མེད་དོ། །​འཁོར་བའི་རྡུལ་མེད་དོ། །​རྣམ་པ་དེ་ལྟ་བུར་རྡུལ་མི་དམིགས་ཏེ། གང་འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་ཞིང་རྡུལ་མེད་པ་དེ་དག་འཕགས་པ་ཞེས་བྱ། དགྲ་བཅོམ་པ་ཞེས་བྱ། གྲོལ་བ་ཞེས་བྱ། རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཞེས་བྱ། ལྷའི་དམ་པ་ཞེས་བྱ། རྟག་ཏུ་མཉམ་པར་གཞག་པ་ཞེས་བྱ། སངས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་སྟེ། དེ་ཆོས་གང་ལ་ཡང་རློམ་སེམས་མེད་དོ། །​རློམ་སེམས་མེད་པ་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་ན་ཀུན་ཏུ་གདུང་བ་མེད་དོ། །​ཀུན་ཏུ་གདུང་བ་མེད་ན་རང་བཞིན་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །​རང་བཞིན་ཐོབ་ན་ཆོས་གང་ལ་ཡང་མི་སྤྱོད་དོ། །​མི་སྤྱོད་ན་འདི་ལྟར་ཅི་གཟུགས་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱའམ། འོན་ཏེ་ཚོར་བ་དང་འདུ་ཤེས་དང་འདུ་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱའམ། སུ་ཞིག་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ། ཅི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཆོས་སྟོན་ཏམ།

PreviousNext


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh129.html?part=UT22084-055-003-606#UT22084-055-003-606