Degé Kangyur volume 55, F.189.b

རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་འདུས་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་སེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་བྲལ་བ། ཡི་གེ་མེད་པ། སྒྲ་མེད་པ། ཡུལ་མེད་པ། དངོས་པོ་མེད་པ། སེམས་མེད་པ། ལྡན་པ་མ་ཡིན་པ། མི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ། བློ་གྲོས་མེད་པ། བློ་གྲོས་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ། རྟོགས་པ་མེད་པ། རྟོགས་པ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ། འགྲོ་བ་མེད་པ། འགྲོ་བ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་པ། གཉིས་སུ་མེད་པ། གཉིས་ལྟ་བུར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ། མི་འདའ་བ། མཚན་ཉིད་མེད་པ། མཚན་ཉིད་དང་བྲལ་བ། མཚན་ཉིད་མ་ཡིན་པ། མ་སྤྲོས་པ། སྒོ་མ་ཡིན་པ། ཆགས་པ་མེད་པ། ཆགས་པ་དང་བྲལ་བ། འཐུན་པར་བྱེད་པ། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱིས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ། དེ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པ། དེ་ཁོ་ན་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན་པའོ་སྙམ་མོ། །​དེ་འདི་ལྟར་སོ་སོར་རྟོག་སྟེ། རྣམ་པར་ཤེས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་མ་ཡིན། རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་གཞན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །​གལ་ཏེ་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་གཞན་པ་ཞིག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་གྱུར་ན་ནི་མིག་ཡོར་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པར་འགྱུར་རོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། མིག་ཡོར་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་འདི་ལྟར་སོ་སོར་རྟོག་སྟེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་འདས་པ་ལས་མི་དམིགས། མ་འོངས་པ་ལས་མ་ཡིན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་ལས་མི་དམིགས་སོ། །​མི་དམིགས་པས་མི་རྟོག་གོ། །​རྣམ་པར་མི་རྟོག་གོ། །​མི་རྟོག་ན་སོ་སོར་མི་གནས་སོ། །​སོ་སོར་མི་གནས་ན་འཕྲོ་བར་མི་བྱེད་དོ། །​མི་འཕྲོ་ན་ཞུམ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །​ཞུམ་པ་མེད་ན་ཡོངས་སུ་གདུང་བ་མེད་དོ། །​ཡོངས་སུ་གདུང་བ་མེད་ན་ཀུན་ཏུ་གདུང་བ་མེད་དོ། །​ཀུན་ཏུ་གདུང་བ་མེད་ན་རྗེས་སུ་གདུང་བ་མེད་དོ། །​གང་རྗེས་སུ་གདུང་བ་མེད་ན་དེ་མི་གདུང་བའོ། །​གང་མི་གདུང་བ་དེ་ཀུན་ཏུ་མི་རྒྱུག་གོ། །​རྣམ་པར་མི་རྒྱུག་གོ། །​གང་མི་རྒྱུག་པ་དེ་རྣམ་པར་མི་རྒྱུག་གོ། །​རྣམ་པར་མི་རྒྱུག་པ་དེ་མི་ཉམས་སོ། །​གང་མི་ཉམས་པ་དེ་རྣམ་པར་མི་འཁྱམ་མོ། །​གང་རྣམ་པར་མི་འཁྱམ་པ་དེ་འཁྱམ་པ་མེད་དོ། །​གང་འཁྱམ་པ་མེད་པ་དེ་འཁྱམ་པ་མ་ཡིན་པའོ། །The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh129.html?part=UT22084-055-003-605#UT22084-055-003-605