Degé Kangyur volume 54, F.224.b

དཔལ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་བདེ་གནས་བློ་གྲོས་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་པ་དེ་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་སྙམ་དུ་འཛིན་ན་དེ་ལྟར་མི་བལྟའོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དོན་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པ་དེ་ནི་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་བདེ་གནས་བློ་གྲོས་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟ་བས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བའི་ཤུགས་བཙལ་བར་བྱའོ་ཞེས་དེ་ལྟར་བསླབ་པར་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྒྲིབ་པ་མེད་པའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལ་སྤྱོད་པ་དེས་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་མངོན་པར་འདུས་བྱས་ཏེ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་ལྡན་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བའི་ཤུགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐྱེད་པར་བྱའོ།​། །​།བམ་པོ་གཉིས་པ། འཇམ་དཔལ་སྔོན་བྱུང་བ་འདས་པའི་དུས་ན། བསྐལ་པ་གྲངས་མེད། དཔག་ཏུ་མེད། བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། མཚུངས་པ་མེད། གཞལ་དུ་མེད། བརྗོད་དུ་མེད་པ་ན་རྒྱལ་པོའི་དྲང་སྲོང་ཚངས་པའི་ལྷ་ཞེས་བྱ་བ་དང་། མེས་བྱིན་ཞེས་བྱ་བ་གཉིས་བྱུང་སྟེ། དེ་གཉིས་གནས་ཤིག་ན་འཁོད་དེ། དེ་དག་དགོན་པ་ནས་དགོན་པར། ནགས་ཚལ་ནས་ནགས་ཚལ་དུ། གཤོང་ནས་གཤོང་དུ། ནགས་ཐིབས་པོ་ནས་ཐིབས་པོར་འགྲོ་ཞིང་བདག་ཅག་བུད་མེད་དང་ལྷན་ཅིག་གནས་པར་གྱུར་ན་བདག་ཅག་འདོད་ཆགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་བསླབ་པ་ལས་འགལ་བར་འགྱུར། ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང་བཅས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་འགྲོགས་ན་ཡང་བདག་ཅག་གནོད་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་བསླབ་པ་ལས་འགལ་བར་འགྱུར། ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་དང་བཅས་པའམ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བ་ལ་ཉེས་པར་མི་ལྟ་བ་དང་ལྷན་ཅིག་འགྲོགས་པར་གྱུར་ན་ཡང་། བདག་ཅག་གཏི་མུག་གི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་བའི་བསླབ་པ་ལས་འགལ་བར་འགྱུར་རོ་ཞེས་དེ་ལྟ་བུའི་ཉེས་པ་རྣམས་མཐོང་ནས། དགོན་པ་ནས་དགོན་པར། ནགས་ཚལ་ནས་ནགས་ཚལ། གཤོང་ནས་གཤོང་། ནགས་ཐིབས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1057#UT22084-054-005-1057