Degé Kangyur volume 54, F.224.a

བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ། མཚུངས་པ་མེད། གཞལ་དུ་མེད། བརྗོད་དུ་མེད་པ་བསྐྱེད་ནས། དགེ་བའི་རྩ་བའི་ཤུགས་དེས་བསྐལ་པ་བརྗོད་དུ་མེད་པར་ནམ་ཡང་སེམས་ཅན་དམྱལ་བར་མ་སྐྱེས། དུད་འགྲོའི་སྐྱེ་གནས་དང་། གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་དང་། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་རིས་སུ་ཡང་མ་སྐྱེས། མི་ཁོམ་པ་རྣམས་སུ་མ་སྐྱེས། རིགས་དམའ་བར་མ་སྐྱེས། དབུལ་པོའི་རིགས་སུ་མ་སྐྱེས་སོ། །​བསྐལ་པ་བརྗོད་དུ་མེད་པར་ནམ་ཡང་ལུས་ལ་རླུང་ལས་གྱུར་པའམ། མཁྲིས་པ་ལས་གྱུར་པའམ། བད་ཀན་ལས་གྱུར་པའི་ནད་མ་བྱུང་ངོ་། །​ནམ་ཡང་དབང་པོ་མ་ཚང་བར་མ་གྱུར། ནམ་ཡང་མིག་སེར་བ་དང་། འཇིགས་པའི་མིག་དང་། མིག་ཡོ་བ་དང་། བཞིན་ཡོ་བར་མ་གྱུར་ཏོ། །​ནམ་ཡང་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱིས་ལུས་མ་བརྒྱན་པར་མ་གྱུར། ནམ་ཡང་དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུ་དང་བྲལ་བར་མ་གྱུར། ལྷའི་ནང་དུ་ལྷར་གྱུར་ཏམ། མིའི་ནང་དུ་མིར་གྱུར་ན། ནམ་ཡང་དབང་པོ་དང་ཕྱུག་པོ་མ་བྱས་པར་མ་གྱུར། ནམ་ཡང་སྨོན་ལམ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་བྲལ་བར་མ་གྱུར། ནམ་ཡང་སངས་རྒྱས་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་མ་སྐྱེས། ནམ་ཡང་ནད་མེད་པ་དང་། གཟུགས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དང་། གཡོག་འཁོར་དང་། ཕྱུག་པས་དེ་སྔོན་དྲེགས་པར་མ་གྱུར། ནམ་ཡང་བུད་མེད་ཀྱི་དྲེགས་པ་དང་གོས་ཀྱི་དྲེགས་པ་མ་སྐྱེས། ནམ་ཡང་སྦྱིན་བདག་མ་བྱས་པར་མ་གྱུར། དེ་ནམ་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དྲེགས་པ་མ་སྐྱེས། ནམ་ཡང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་པ་མ་ཡིན་པར་མ་གྱུར། དེ་ནམ་ཡང་ཐོས་པས་དྲེགས་པ་མ་སྐྱེས། ནམ་ཡང་མང་དུ་ཐོས་པ་མ་ཡིན་པར་མ་གྱུར། ནམ་ཡང་འདོད་པའི་འདུ་ཤེས་མ་སྐྱེས། ནམ་ཡང་བཙུན་མོའི་འཁོར་གྱིས་མ་བསྐོར་བར་མ་གྱུར། ནམ་ཡང་ཚངས་པར་མི་སྤྱོད་པར་མ་གྱུར་ཏེ། བསམས་མ་ཐག་ཏུ་བུ་རྙེད་པར་གྱུར་ཏོ། །​ནམ་ཡང་གནོད་སེམས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་མ་སྐྱེས། ནམ་ཡང་རྣམ་པར་འཚེ་བའི་འདུ་ཤེས་མ་སྐྱེས་ཏེ། དེ་ལྟར་རྒྱལ་པོ་དེས་ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་འདི་བསྐྱེད་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡོན་ཏན་འདི་རྣམས་དང་གཞན་ཡང་རབ་ཏུ་བསྒྲུབས་སོ། །​འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། འཇམ་དཔལ་དེའི་ཚེ་དེའི་དུས་ན་རྒྱལ་པོ་བདེ་གནས་བློ་གྲོས་ཞེས་བྱ་བར་གྱུར་པ་དེ་གཞན་ཞིག་ཡིན་པ་སྙམ་དུ་འཛིན་ན་དེ་ལྟར་མི་བལྟའོ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh124.html?part=UT22084-054-005-1056#UT22084-054-005-1056