Degé Kangyur volume 51, F.294.b

མཚམས་སྦྱོར་བར་འདོད་དམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཉིད་ཀྱང་བདག་གིས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་མི་དམིགས་ན་དེའི་ཉིང་མཚམས་སྦྱོར་བ་ལྟ་ག་ལ་དམིགས་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་གནས་པར་བཞེད་ཀྱིས་ཁྱོད་སྤོབས་པར་གྱིས་ཤིག །​གསོལ་པ། ཅི་ཞིག་ལས་བརྩམས་ཏེ་སྤོབས་པར་བགྱི་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་རྩོམས་ཤིག །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་མ་ལགས་པའི་ཆོས་དེ་བདག་གིས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་ལགས་སོ། །​བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་རྣམས་སྐྲག་པར་འགྱུར་རོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་ཡང་དག་པའི་མཐའ་སྐྲག་པར་འགྱུར་ན་ནི་དེའི་སླད་དུ་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་ཡང་སྐྲག་པར་འགྱུར་ལགས་སོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཡང་གཞན་ལ་མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་ཡང་གཞན་པ་ནི་མ་ལགས་ཀྱི། མངོན་པའི་ང་རྒྱལ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མཐའ་གང་ལགས་པའི་མཐའ་དེ་ཉིད་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལགས་ལ། ཡང་དག་པའི་མཐའ་གང་ལགས་པ་དེ་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐའ་ལགས་ཏེ། དེའི་སླད་དུ་མི་སྐྲག་ལགས་སོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་མ་བསྒྲུབས་པ་ཞེས་བགྱི་བ་འདི་ནི་རྡོ་རྗེའི་གཞི་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་ཅིའི་ཕྱིར་ན་འདི་རྡོ་རྗེའི་གཞི་ཞེས་བྱ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མི་ཕྱེད་པ་ལགས་ཏེ། དེའི་སླད་དུ་འདི་རྡོ་རྗེའི་གཞི་ལགས་སོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་སླད་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འདི་ནི་རྡོ་རྗེའི་གཞི་ལགས་ཏེ། ཅིའི་སླད་དུ་རྡོ་རྗེའི་གཞི་ཞེས་བགྱི་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་མ་མཆིས་པའི་སླད་དུ་ལགས་སོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཅེས་བགྱི་བ་འདི་ནི་རྡོ་རྗེའི་གཞི་ལགས་ཏེ། དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་བརྗོད་པ་མ་མཆིས་པའི་སླད་དུ་སྟེ། འདི་ན་མིང་གང་དང་གང་གིས་ཆོས་གང་དང་གང་བརྗོད་པའི་ཆོས་དེ་དང་དེ་ཆོས་དེ་དང་དེ་ལ་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །​གང་མ་མཆིས་པ་དེ་ནི་སྟོང་པ་ལགས་སོ། །​གང་སྟོང་པ་དེ་ནི་མེད་པ་ལགས་སོ། །​གང་མེད་པ་དེ་ནི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh118.html?part=UT22084-051-006-219#UT22084-051-006-219