Degé Kangyur volume 51, F.294.a

བདག་གིས་ནི་གང་བསྟན་པར་བགྱི་བའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་དངོས་པོ་དང་། འཇིག་རྟེན་གང་ལ་སྤྱོད་པ་ཡང་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་ལགས་ཏེ། བདག་གིས་ནི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་ཐ་དད་པར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་ལགས་སོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། མ་མཆིས་པའི་སླད་དུ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་གང་ལ་སྤྱོད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་དེ་ཡང་། གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ལ་ནི་འཆི་འཕོ་དང་། སྐྱེ་བ་ཡང་མ་མཆིས། དེ་ལ་ནི་འཇིག་པའམ། རབ་ཏུ་འཇིག་པ་ཡང་མ་མཆིས་ན་གང་ལ་སྤྱོད་པར་འགྱུར་ལགས། དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ལགས་པ་དེ་ནི་གཏན་མ་མཆིས་པའི་སླད་དུ་སྐྱེ་བའམ་འགག་པ་མ་མཆིས་ལ། མཚན་ཉིད་གཅིག་ལས་མི་འདའ་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ་མཚན་ཉིད་གཅིག་པ་ལགས་སོ། །​བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། ང་ད་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྱུར་བ་འདི་ལ་ཁྱོད་འདི་སྙམ་དུ་འདི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པར་འགྱུར་བའམ། མི་སྣང་བར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་སེམས་སམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་སོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནི་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་མ་ལགས་པའི་སླད་དུ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་གལ་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་ཞིག་ལགས་ན་ནི་དེའི་སླད་དུ་དེ་མི་འདའ་བར་ཡང་འགྱུར་བ་ཞིག་ན། དེ་ལ་ནི་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་མི་དམིགས་པ་སྟེ། དེ་མི་གདའ་བའམ། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་ལྟ་ག་ལ་འགྱུར་ལགས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་དབྱིངས་ལགས་ཏེ། དེའི་སླད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ནི་སྐྱེས་པ་ཡང་མ་ལགས། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་མི་འགྱུར་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་འོ་ན་ཁྱོད་འདས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་པོ་དེ་དག་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་སོ་ཞེས་དེ་ལ་ཁྱོད་ཇི་ལྟར་མོས། གསོལ་པ། གལ་ཏེ་དེ་དག་གི་སྐྱེ་བ་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མཐོང་ན་ནི་བདག་མོས་ལགས་སོ། །​བཀའ་སྩལ་པ། ཁྱོད་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ཤི་བ་རྣམས་ཉིད་མཚམས་སྦྱོར་བར་འདོད་དམ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh118.html?part=UT22084-051-006-218#UT22084-051-006-218