Degé Kangyur volume 51, F.295.a

བརྗོད་པའི་རྔོ་མི་ཐོགས་པ་ལགས་སོ། །​བརྗོད་དུ་མ་མཆིས་པ་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་ལགས་ཏེ། དེའི་སླད་དུ། འདི་ནི་རྡོ་རྗེའི་གཞི་ལགས་སོ། །​ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡུལ་ལགས་ཏེ། འདི་ནི་རྡོ་རྗེའི་གཞི་ལགས་སོ། །​བཀའ་སྩལ་པ། ཅིའི་ཕྱིར་རྡོ་རྗེའི་གཞི་ཞེས་བྱ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རང་གི་ཡུལ་ལས་དབེན་པ་ལགས་ཏེ། དེའི་སླད་དུ་འདི་རྡོ་རྗེའི་གཞི་ལགས་སོ། །​བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་བོ་དེ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཀུན་འཛིན་པར་འགྱུར་ན། འདིར་འོངས་པའི་མཚན་མ་ངས་བྱའམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ནི་ཆོས་བརྗོད་པའམ། བསྟན་པ་མཆིས་ལགས་སམ། བདག་གིས་ནི་ཡི་གེ་གཅིག་ཀྱང་བསྟན་པར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མ་མཐོང་ལགས་ན། མང་པོ་ལྟ་ག་ལ་མཐོང་ལགས། བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་འདི་སྐད་དུ་འཆད་པ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་འདི་ལེགས་པར་སྨྲས་པ་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ལེགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ངས་ནི་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་མེད་པ་དག་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཆོས་ཉིད་འདི་ཁོ་ན་སྟོན་ཅིང་བཞུགས་པ་དག་མཐོང་ངོ་། །དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་རང་གི་གནས་ཁང་ནས་བྱུང་ནས། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པའི་གནས་ཁང་ག་ལ་བ་དེར་སོང་སྟེ་ཕྱིན་ནས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་མ་མཐོང་སྟེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཞུགས་ཁང་ག་ལ་བ་དེར་སོང་ནས། བཞུགས་ཁང་གི་ཕྱི་སྒོ་ན་འགྲེང་བ་དང་། གསུང་བའི་གསུང་ཐོས་སོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་དགེ་སློང་ཤཱ་རིའི་བུ་འདི་གནས་ཁང་གི་ཕྱི་སྒོ་ན་འགྲེང་སྟེ། ཆོས་ཉན་པར་འདོད་ན་འཇམ་དཔལ་ཤཱ་རིའི་བུ་ཆོས་ཉན་པར་ནང་དུ་འོང་བར་གྱིས་ཤིག །​གསོལ་པ། མཐའ་འདི་ནི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལགས་ན། གང་གི་སླད་རོལ་དང་། ནང་དང་གཉིས་ཀ་མ་མཆིས་པར་གདའ་ལགས་སམ། བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་དེ་ནི་མ་ཡིན་ནོ། །​གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟ་ལགས་པས་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ནི་མཐའ་མ་མཆིས་པ་ལགས་ཏེ། དེ་ལྟ་བུའི་མཐའ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh118.html?part=UT22084-051-006-220#UT22084-051-006-220