Degé Kangyur volume 51, F.293.b

མ་མཆིས་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་འགྲོ་བ་ཐ་དད་པ་བསྟན་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཐ་དད་པ་གདགས་པར་རྔོ་མི་ཐོགས་ཏེ། དེ་ལྟ་ལགས་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་གིས་ནི་དེ་སྐད་འདྲི་བ་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་ལན་གདབ་པར་བགྱི་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་དུ་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་ཐ་དད་པར་གདགས་པར་རྔོ་མི་ཐོགས་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་དག་གིས་གནས་པ་དག་ཀྱང་ཐ་དད་པར་གདགས་པར་རྔོ་མི་ཐོགས་ལགས་སོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། འདི་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་ཐ་མི་དད་པའི་སླད་དུ་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔེར་བགྱི་ན་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་དུང་དང་། མན་ཤེལ་དང་། བྱི་རུ་ལ་སོགས་པ་ཐ་མ་དང་། འབྲིང་དང་། མཆོག་རྣམས་ལ་འདི་ནི་རིན་པོ་ཆེ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་གོ། །​འདི་ནི་རིན་པོ་ཆེ་ཆེ་གེ་མོ་ཞིག་གོ་ཞེས་ཐ་དད་པར་གདགས་སུ་མཆིས་ལགས་ཀྱི། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ནི་དེ་ལྟར་ཐ་དད་པར་གདགས་པའི་རྔོ་མི་ཐོགས་ལ། གདགས་པ་དེ་ལ་ཡང་ཐ་དད་པར་དབྱེར་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །​དེ་ལ་ནི་འཆི་འཕོ་བ་དང་། སྐྱེ་བ་ཐ་དད་པར་གདགས་པའི་རྔོ་མི་ཐོགས་ལགས་སོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ནི་འཆི་འཕོའམ། སྐྱེ་བའམ། ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པའམ། རྣམ་པར་བྱང་བ་མ་མཆིས་པའི་སླད་དུ་ལགས་སོ། །​ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཅན་མ་ལགས། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནི་འདྲེས་པ་མ་ལགས་ཏེ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་ནི་གང་དག་སྤང་བར་བགྱི་བའམ། བསྐྱེད་པར་བགྱི་བའི་ཆོས་དེ་དག་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་མཁྱེན་བཞིན་དུ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཤེས་སམ། གསོལ་པ། གལ་ཏེ་དམིགས་ན་བདག་གིས་འཚལ་ལགས་སོ། །​བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་འཇིག་རྟེན་གང་ལ་སྤྱོད་ཤེས་སམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་ནི་སྒྱུ་མ་སྤྲུལ་པའི་མི་གང་ཁོ་ན་ལ་སྤྱོད་པ་དེ་ལ་སྤྱོད་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇིག་རྟེན་ཞེས་བགྱི་བ་དེ་ནི་མིང་ཙམ་དུ་བས་ཏེ།The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh118.html?part=UT22084-051-006-217#UT22084-051-006-217