Degé Kangyur volume 51, F.295.b

དེ་ལྟ་བུའི་མཐའ་གང་ལགས་པ་དེ་ལ་ནི་ཚུར་མཆི་བའམ། ཕར་མཆི་བ་མ་མཆིས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ལྟ་བུའི་མཐའ་ཅན་གྱི་བཙུན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ནི་ཚུར་མཆི་བའམ། ནང་དུ་མཆི་བའི་མི་རིགས་ལགས་སོ། །​བཀའ་སྩལ་པ། འཇམ་དཔལ་གལ་ཏེ་ང་གནས་ཁང་གི་ནང་ན་ཉན་ཐོས་དག་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གཏམ་ཟེར་ཞིང་འདུག་ལ། ཁྱོད་ནི་ཕྱི་རོལ་ན་འདུག་སྟེ། ནང་དུ་འོང་དུ་ཡང་མི་དབང་ན་ཅི་ཁྱོད་སྡུག་བསྔལ་བར་མི་འགྱུར་རམ། གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་མ་ལགས་ཏེ། དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཡང་དག་པར་འདུ་བའི་སླད་དུ་སྟེ། འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བརྗོད་པ་གང་ལགས་པ་འདི་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལགས་ཏེ། མཚན་ཉིད་གཅིག་པའི་སླད་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཡང་གཞན་ལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱང་གཞན་མ་ལགས་སོ། །​ཆོས་སམ་ཆོས་བསྟན་པ་ཞེས་བགྱི་བའམ། ཆོས་ཉན་པ་ཞེས་བགྱི་བའི་ཆོས་འདི་དག་ཀྱང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་པའི་སླད་དུ་ཐ་དད་པ་མ་མཆིས་ཏེ། དེའི་སླད་དུ་ཡང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་ཐ་དད་པ་མ་ལགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཞེས་བགྱི་བའི་ཡི་གེ་གང་ལགས་པ་འདི་དག་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཏོགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམ་གྲངས་དེས་ན་བདག་ཆུང་ཟད་ཀྱང་གདུང་བ་མ་མཆིས་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་བསྐལ་པ་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དུ་ཆོས་སྟོན་དུ་ལགས་ཀྱང་བདག་དེར་མཆི་ཡང་མི་མཆི། དེར་མཆིར་དགའ་བའམ། ཡོངས་སུ་གདུང་བ་ཡང་མི་སྐྱེད་ལགས་སོ། །​དེ་ཅིའི་སླད་དུ་ཞེ་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་གཉིས་ཤིག་མཆིས་ན་ནི་དགའ་བའམ། ཡོངས་སུ་གདུང་བ་སྐྱེད་པར་འགྱུར་ན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དེ་ནི་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་ཏེ། དེའི་སླད་དུ་བདག་དགའ་བའམ། ཡོངས་སུ་གདུང་བར་མི་འགྱུར་ལགས་སོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་སྟོན་པ་མཛད་པའི་ཆོས་བསྟན་པ་དེས་ཀྱང་ཆོས་གང་ཡང་སོགས་པའམ། འབྲི་བའམ། འཕེལ་བའམ། འགྲིབ་པར་མི་བགྱིད་དེ། འདི་ལྟར་ཆོས་བསྟན་པ་དེ་ནི་ཆོས་གང་ཡང་དམིགས་པས་ཉེ་བར་གནས་པ་མ་ལགས་ཏེ། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་སླད་དུ་ཡང་བདག་དགའ་བར་མི་འགྱུར་ཞིང་ཡོངས་སུ་གདུང་བར་མི་འགྱུར་ལགས་སོ། །​དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པའི་སྤོབས་པ་ཐོས་སམ།The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh118.html?part=UT22084-051-006-221#UT22084-051-006-221