Degé Kangyur volume 51, F.228.b

པ། ཅོད་པན་དང་རྣ་ཆ་དང་། ཕྲེང་བའི་ཆུན་པོ་རབ་ཏུ་འཕྱང་བ། སེ་མོ་དོ་དང་། སེ་མོ་དོ་ཕྱེད་པ་རབ་ཏུ་འཕྱང་བ། དཔུང་རྒྱན་རབ་ཏུ་འཕྱང་བ། གཞན་ཡང་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་དག་རབ་ཏུ་འཕྱང་བ་ཡོད་དོ། །​འཆག་ས་དེ་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་ནུབ་མོ་འཆག་ཅིང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བྱེད། མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་སའི་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བྱེད། འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་ལ་སེམས་པར་བྱེད་དོ། །​བསམས་ནས་བྱམས་པ་ལ་སྒོམ་སྟེ། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་དེ་ལྟར་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དེ་ན་དེ་འདྲ་བའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དག་ཡོད་དོ། །​དེ་ལས་བབས་ནས་རྡོ་རྗེའི་སྒོ་ཞེས་བྱ་བའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དེ་ན་མིའམ་ཅི་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མ་གནས་པ། མགུལ་རྒྱན་དང་། རྣ་ཆ་དང་། ཕྲེང་བ་དང་། རྒྱན་སྣ་ཚོགས་དང་། བྱུག་པ་ཤིན་ཏུ་བཟང་བ་དག་སྣང་ངོ་། །​དེ་དག་རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་དང་། ཆོས་དང་། དགེ་འདུན་ལ་མངོན་པར་དད། ཆོས་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་པར་བྱེད་པ། བྱམས་པ་ལ་གནས་པར་བྱེད་པ། བཟོད་པ་སྒོམ་པར་བྱེད་པ། མྱ་ངན་ལས་འདའ་བ་སེམས་པར་བྱེད་ལ། མི་དག་གིས་སྐྱོ་བར་བྱེད་པ་སྟེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་འདྲ་བའི་མིའམ་ཅི་མངོན་པར་དགའ་བ་དག་གནས་སོ། །​བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དེ་ཉིད་ན་རི་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ཡོད་དེ་ཁ་ཅིག་ནི་རྡོ་རྗེའིའོ། །​ཁ་ཅིག་ནི་དངུལ་གྱིའོ། །​ཁ་ཅིག་ནི་གསེར་གྱིའོ། །​ཁ་ཅིག་ནི་ཤེལ་གྱིའོ། །​ཁ་ཅིག་ནི་མེ་ཏོག་པད་མ་དམར་པོའིའོ། །​ཁ་ཅིག་ནི་རིན་པོ་ཆེ་ཨིན་དྲ་ནཱི་ལའིའོ། །​ཁ་ཅིག་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་སྟེ། རིགས་ཀྱི་བུ་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དེ་ན་མཚན་མ་དེ་འདྲ་བ་དག་སྣང་ངོ་། །​རིགས་ཀྱི་བུ་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དེ་ན་ཤིང་དཔག་བསམ་དུ་མ་དང་། བྱི་རུའི་ཤིང་དང་། ཙན་དན་གྱི་ཤིང་དང་། སྤོས་ཀྱི་ཤིང་དུ་མ་དག་དང་། རྫིང་བུ་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མ་དག་དང་། ལྷའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཤེལ་དང་དངུལ་དང་ལྡན་པ། ཤིན་ཏུ་བཟང་བ་ཡིད་དུ་འོང་བ་མཛེས་པ། དེ་འདྲ་བའི་གཞལ་མེད་ཁང་དག་ཀྱང་བྱུང་སྟེ། གཞལ་མེད་ཁང་དེ་དག་ཏུ་མི་འམ་ཅི་རྣམས་ངལ་བསོའོ། །​ངལ་བསོས་ནས་ཆོས་ཀྱི་གཏམ་བྱེད་དེ། འདི་ལྟ་སྟེ། སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གཏམ་བྱེད། ཚུལ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh116.html?part=UT22084-051-004-1061#UT22084-051-004-1061