Degé Kangyur volume 51, F.229.a

ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གཏམ་བྱེད། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གཏམ་བྱེད། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གཏམ་བྱེད། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གཏམ་བྱེད། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གཏམ་བྱེད་དེ། དེ་ལྟར་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་གཏམ་བྱས་ནས། བདག་བདག་གི་འཆག་སར་འཆག་སྟེ། འཆག་ས་ཁ་ཅིག་ནི་གསེར་གྱི་རིའོ། །​འཆག་ས་ཁ་ཅིག་ནི་དངུལ་གྱི་རིའོ། །​འཆག་ས་དེ་དག་གི་ཁོ་ར་ཁོར་ཡུག་ན་དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་སྡོང་པོ་ནི་དམར་པོ། ལོ་མ་ནི་གསེར་དང་དངུལ་ལས་བྱས་པ། ལྷའི་རྒྱན་རབ་ཏུ་འཕྱང་བ། ཅོད་པན་དང་། རྣ་ཆ་དང་། ཕྲེང་བའི་ཆུན་པོ་རབ་ཏུ་འཕྱང་བ། དཔུང་རྒྱན་རབ་ཏུ་འཕྱང་བ། རྐང་པའི་གདུ་བུ་རབ་ཏུ་འཕྱང་བ། སེ་མོ་དོ་དང་སེ་མོ་དོ་ཕྱེད་པ་རབ་ཏུ་འཕྱང་བ། རིན་པོ་ཆེའི་སེ་མོ་དོ་རབ་ཏུ་འཕྱང་བ་དག་ཡོད་དེ་འཆག་ས་དེ་ན་ཤིང་དཔག་བསམ་དེ་དག་ཁང་པ་བརྩེག་མ་ལྟ་བུར་འདུག་སྟེ། འཆག་ས་དེ་ན་མིའམ་ཅི་དག་འཆག་གོ། །​འཆག་པའི་ཚེ་འཁོར་བ་ལ་སྐྱོ་བ་ལ་རྗེས་སུ་སེམས་ཏེ། ཀྱེ་མའོ་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །​ཀྱེ་མའོ་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །​འཆི་བ་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །​ཀྱེ་མའོ་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །​དབུལ་བ་དེ་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །​ཀྱེ་མའོ་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །​འདོད་ཅིང་མཛའ་བ་དང་བྲལ་བ་དང་། མི་འདོད་ཅིང་མི་མཛའ་བ་དང་ཕྲད་པ་དེ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པར་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །​ཐིག་ནག་པོ་གདབ་པར་སྐྱེས་པ་དང་། འོ་དོད་འབོད་པར་སྐྱེས་པ་དང་། ཧ་ཧ་ཞེས་ཟེར་བའི་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་ཆེན་པོར་སྐྱེས་པ་དང་། མེའི་རྫ་མར་སྐྱེས་པ་དང་། རྡོ་རྗེའི་རི་ལ་སྐྱེས་པ་དང་། ཡི་དགས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སྐྱེས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །​ཞེས་དེ་ལྟར་མིའམ་ཅི་དེ་དག་ལུས་ལ་སེམས་སོ། །​བསམས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་དབྱིངས་ལ་སེམས་ཏེ། རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟར་མིའམ་ཅི་ཆོས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་དག་རྟག་ཏུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོའི་མིང་གི་རྗེས་སུ་དྲན་པར་བྱེད་དེ། དེའི་ཚེ་དེ་དག་ལ་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་དོ། །​རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh116.html?part=UT22084-051-004-1062#UT22084-051-004-1062