Degé Kangyur volume 51, F.228.a

ཆེན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་དབང་པོ་འོང་བའི་དུས་མ་ཡིན་ནོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། རིགས་ཀྱི་བུ་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དེ་ནས་བབས་ནས་བདུད་རྩི་ཞེས་བྱ་བའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དེ་ན་ལྷའི་བུ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་དུ་མ་གནས་ཏེ། ཁ་ཅིག་ནི་ས་གཅིག་པ། ཁ་ཅིག་ནི་ས་གཉིས་པ། ཁ་ཅིག་ནི་ས་གསུམ་པ། ཁ་ཅིག་ནི་ས་བཞི་པ། ཁ་ཅིག་ནི་ས་ལྔ་པ། ཁ་ཅིག་ནི་ས་དྲུག་པ། ཁ་ཅིག་ནི་ས་བདུན་པ། ཁ་ཅིག་ནི་ས་བརྒྱད་པ། ཁ་ཅིག་ནི་ས་དགུ་པ། ཁ་ཅིག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ས་བཅུ་པ་ཡིན་ནོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དེ་ན་གསེར་དང་དངུལ་གྱི་རི་དྲུག་ཅུ་ཡོད་དེ། རི་རེ་རེ་ཞིང་ཡང་འཕང་དུ་དཔག་ཚད་དྲུག་ཁྲི་ཡོད་དོ། །​རི་རེ་རེ་ཞིང་ཡང་རྩེ་མོ་གསེར་གྱིས་བརྒྱན་པ་དགུ་ཁྲི་ཡོད་དོ། །​ངོས་ངོས་དག་ལ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་དག་གནས་སོ། །​རིའི་རྒྱལ་པོ་དེ་དག་ལ་དྲི་ཟ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མ་གནས་ཏེ། དེ་དག་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དེ་ན་རྟག་ཏུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སིལ་སྙན་གྱི་སྒྲ་གྲག་པར་འཛིན་ཏོ། །​འདི་ལྟ་སྟེ། སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སེལ་བ་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་དེ་ན་གཞལ་མེད་ཁང་བརྒྱ་སྟོང་ཕྲག་དུ་མ་ལྷའི་ནོར་བུ་དང་མུ་ཏིག་གིས་ཡོངས་སུ་བརྒྱན་པ། ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ་བལྟ་ན་སྡུག་པ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་པ། མུ་ཏིག་གི་སེ་མོ་དོ་བརྒྱ་སྟོང་གིས་བརྒྱན་པ་དག་ཡོད་དེ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་དག་གཞལ་མེད་ཁང་དེར་ངལ་བསོས་ནས་ཆོས་ཀྱི་གཏམ་བྱེད་དོ། །​དེ་ནས་གཞལ་མེད་ཁང་ནས་བྱུང་ནས་བདག་བདག་གི་འཆག་སར་འགྲོ་སྟེ། འཆག་ས་རེ་རེ་ཞིང་ཡང་རྫིང་བུ་བདུན་ཅུ་བདུན་ཅུ་ཡོད་པ། ལ་ལ་ནི་ཆུ་ཡན་ལག་བརྒྱད་དང་ལྡན་པས་ཡོངས་སུ་གང་ངོ་། །​ལ་ལ་ནི་མེ་ཏོག་གིས་ཡོངས་སུ་གང་སྟེ། མེ་ཏོག་ཨུད་པ་ལ་དང་། པད་མ་དང་། ཀུ་མུ་ད་དང་། པུན་ད་རཱི་ཀ་དང་། དྲི་ཞིམ་པ་དང་། མན་དཱ་ར་བ་དང་། མན་དཱ་ར་བ་ཆེན་པོ་དག་གིས་ཡོངས་སུ་གང་ངོ་། །​འཆག་ས་དེ་དེ་དག་ན་ཤིང་དཔག་བསམ་ཡིད་དུ་འོང་བ་སྡོང་པོ་ནི་དམར་པོ། ལོ་མ་ནི་གསེར་དང་དངུལ་ལས་བྱས་པ་ལྷའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh116.html?part=UT22084-051-004-1060#UT22084-051-004-1060