The White Lotus of the Good Dharma

Kangyur volume 51, F.77.a

།བསྐལ་པ་ནི་རིན་པོ་ཆེ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །​འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་ནི་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །​དེའི་ཚེའི་ཚད་ནི་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཆོས་རབ་ཏུ་སྣང་བ་དེ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་ནས་ཀྱང་། དམ་པའི་ཆོས་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་འགྱུར། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དེ་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོད་རྟེན་གྱིས་གང་བར་འགྱུར་རོ། །​དགེ་སློང་དག་དེ་ལྟར་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །​བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏེ། བདེ་བར་གཤེགས་པས་དེ་སྐད་ཅེས་གསུངས་ནས། སྟོན་པས་གཞན་ཡང་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​ང་ཡི་བུ་ནི་ཐབས་མཁས་ལེགས་བསླབས་པས། །​ཇི་ལྟར་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པར་གྱུར་པ་དང་། །​ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་འདིར་སྤྱད་པ། །དོན་དེ་ང་ལས་ཉོན་ཅིག་དགེ་སློང་དག །​ཐེག་པ་རླབས་པོ་ཆེས་ནི་སྐྲག་འགྱུར་ཞིང་། །​འདི་ན་སེམས་ཅན་དམན་ལ་མོས་རིག་ནས། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འདི་དག་ཉན་ཐོས་གྱུར། །​རང་རྒྱལ་བྱང་ཆུབ་པར་ཡང་རབ་ཏུ་སྟོན། །​ཐབས་ལ་མཁས་པ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ཡིས། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མང་པོ་སྨིན་པར་བྱེད། །​འདི་སྐད་བདག་ཅག་ཉན་ཐོས་བདག་ཅག་ནི། །​བྱང་ཆུབ་དམ་པ་མཆོག་ལས་རིང་ཞེས་སྨྲ། །​དེ་དག་རྗེས་སུ་སྤྱོད་པ་དེ་སློབ་པས། །​སེམས་ཅན་བྱེ་བ་འདི་དག་སྨིན་པར་འགྱུར། །​དམན་ལ་མོས་ཤིང་ལེ་ལོ་ཅན་གྱི་ཚུལ། །​དེ་དག་ཐམས་ཅད་མཐར་གྱིས་སངས་རྒྱས་འགྱུར། །​དེ་དག་མི་ཚོར་བར་ནི་སྤྱད་པ་སྤྱོད། །​བདག་ཅག་ཉན་ཐོས་བྱེད་པ་ཆུང་བ་ཡིན། །​ཤི་འཕོ་སྐྱེ་བ་ཀུན་ལས་རབ་ཏུ་སྐྱོ། །​བདག་གི་ཞིང་ཡང་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱེད། །​བདག་ཉིད་འདོད་ཆགས་བཅས་ཤིང་ཞེ་སྡང་བཅས། །​གཏི་མུག་བཅས་པར་ཡང་ནི་རབ་ཏུ་སྟོན། །​སེམས་ཅན་ལྟ་ལ་ཆགས་པར་རིག་ནས་ཀྱང་། །​དེ་ཡི་ལྟ་བ་རྣམས་ལ་ཉེ་བར་གནས། །​ང་ཡི་ཉན་ཐོས་མང་དུ་དེ་ལྟར་སྤྱོད། །​སེམས་ཅན་ཐབས་ཀྱིས་རྣམ་པར་གྲོལ་བར་བྱེད། །​དེ་ཡིས་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་བསྟན་ན། །​མི་མཁས་མི་རྣམས་ཤིན་ཏུ་མྱོས་པར་འགྱུར། །


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6154#UT22084-051-001-6154