Degé Kangyur volume 51, F.77.b

དགེ་སློང་གང་པོ་ང་ཡི་ཉན་ཐོས་འདི། །​སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འདི་ཚོལ་ཕྱིར། །​སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་སྟོང་ལ་སྤྱད། །​དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་དམ་ཆོས་ཡོངས་སུ་བཟུང་། །​ཀུན་ཏུ་འདི་ནི་ཉན་ཐོས་མཆོག་ཏུ་གྱུར། །​མང་དུ་ཐོས་ཤིང་འཇིགས་མེད་སྣ་ཚོགས་རྗོད། །​རྟག་ཏུ་མི་སྐྱོ་ཡང་དག་དགའ་བར་བྱེད། །​རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བས་ཉེ་བར་གནས། །​རྟག་ཏུ་མངོན་ཤེས་ཆེན་པོས་རྟོགས་པར་རིག །​སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་པ་ཐོབ་པར་གྱུར། །​སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དབང་པོ་སྤྱོད་ཡུལ་ཤེས། །​རྟག་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོས་ཀྱང་འཆད། །​དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ཀྱང་རབ་འཆད་ཅིང་། །​བླ་ན་མེད་པའི་ཐེག་པ་མཆོག་འདི་ལ། །​སེམས་ཅན་བྱེ་བ་ཕྲག་སྟོང་ཡོངས་སྨིན་བྱེད། །​བདག་གི་ཞིང་མཆོག་རྣམ་པར་དག་པར་བྱེད། །​མ་འོངས་དུས་ཀྱི་ཚེ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ། །​སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་སྟོང་མཆོད་པར་འགྱུར། །​དམ་པའི་ཆོས་མཆོག་རྣམས་ཀྱང་རབ་ཏུ་འཛིན། །​བདག་གི་ཞིང་ཡང་ཡོངས་སུ་དག་བྱེད་འགྱུར། །​རྟག་ཏུ་འཇིགས་པ་མེད་པར་ཆོས་འཆད་དེ། །​ཐབས་ལ་མཁས་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་སྟོང་གིས། །​ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཟག་མེད་ལ། །​སེམས་ཅན་མང་པོ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད། །​མི་ཡི་འདྲེན་པ་རྣམས་ལ་དེས་མཆོད་ནས། །​དམ་པའི་ཆོས་མཆོག་རྟག་ཏུ་བཟུང་ནས་ནི། །​འཇིག་རྟེན་དུ་ཡང་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་འགྱུར། །​ཆོས་རབ་སྣང་ཞེས་ཕྱོགས་སུ་རབ་ཏུ་གྲགས། །​དེ་ཡི་ཞིང་ཡང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་འགྱུར། །​རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་རྟག་ཏུ་ཁྱད་པར་འཕགས། །​བསྐལ་པ་དེ་ནི་རིན་ཆེན་སྣང་བ་ཡིན། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་དེ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཡིན། །​མངོན་ཤེས་ཆེ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཡིན། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་སྟོང་མང་སྟེ། །​རྣམ་དག་བློ་ཅན་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས། །​འཇིག་རྟེན་ཁམས་དེ་ཡོངས་སུ་གང་བར་འགྱུར། །​དེ་བཞིན་ཉན་ཐོས་དག་ཀྱང་བྱེ་བ་སྟོང་། །​དེ་ཚེ་འདྲེན་པའི་དགེ་འདུན་འབྱུང་བ་ནི། །​རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ལ་བསམ་གཏན་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ། །​སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་པ་རྟོགས་པར་རིག །​སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཞིང་དེ་ན། །​ཚངས་པར་སྤྱོད་ཅིང་རབ་ཏུ་དགའ་བར་འགྱུར། །​ཐམས་ཅད་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ། །​སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6155#UT22084-051-001-6155