The White Lotus of the Good Dharma

Kangyur volume 51, folio 77b

དགེ་སློང་གང་པོ་ང་ཡི་ཉན་ཐོས་འདི། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འདི་ཚོལ་ཕྱིར། །སྔོན་གྱི་སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་སྟོང་ལ་སྤྱད། །དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་དམ་ཆོས་ཡོངས་སུ་བཟུང་། །ཀུན་ཏུ་འདི་ནི་ཉན་ཐོས་མཆོག་ཏུ་གྱུར། །མང་དུ་ཐོས་ཤིང་འཇིགས་མེད་སྣ་ཚོགས་རྗོད། །རྟག་ཏུ་མི་སྐྱོ་ཡང་དག་དགའ་བར་བྱེད། །རྟག་ཏུ་སངས་རྒྱས་བྱེ་བས་ཉེ་བར་གནས། །རྟག་ཏུ་མངོན་ཤེས་ཆེན་པོས་རྟོགས་པར་རིག །སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་པ་ཐོབ་པར་གྱུར། །སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དབང་པོ་སྤྱོད་ཡུལ་ཤེས། །རྟག་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཆོས་ཀྱང་འཆད། །དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ཀྱང་རབ་འཆད་ཅིང་། །བླ་ན་མེད་པའི་ཐེག་པ་མཆོག་འདི་ལ། །སེམས་ཅན་བྱེ་བ་ཕྲག་སྟོང་ཡོངས་སྨིན་བྱེད། །བདག་གི་ཞིང་མཆོག་རྣམ་པར་དག་པར་བྱེད། །མ་འོངས་དུས་ཀྱི་ཚེ་ཡང་དེ་བཞིན་དུ། །སངས་རྒྱས་བྱེ་བ་ཕྲག་སྟོང་མཆོད་པར་འགྱུར། །དམ་པའི་ཆོས་མཆོག་རྣམས་ཀྱང་རབ་ཏུ་འཛིན། །བདག་གི་ཞིང་ཡང་ཡོངས་སུ་དག་བྱེད་འགྱུར། །རྟག་ཏུ་འཇིགས་པ་མེད་པར་ཆོས་འཆད་དེ། །ཐབས་ལ་མཁས་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་སྟོང་གིས། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཟག་མེད་ལ། །སེམས་ཅན་མང་པོ་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད། །མི་ཡི་འདྲེན་པ་རྣམས་ལ་དེས་མཆོད་ནས། །དམ་པའི་ཆོས་མཆོག་རྟག་ཏུ་བཟུང་ནས་ནི། །འཇིག་རྟེན་དུ་ཡང་རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་འགྱུར། །ཆོས་རབ་སྣང་ཞེས་ཕྱོགས་སུ་རབ་ཏུ་གྲགས། །དེ་ཡི་ཞིང་ཡང་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་འགྱུར། །རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་རྟག་ཏུ་ཁྱད་པར་འཕགས། །བསྐལ་པ་དེ་ནི་རིན་ཆེན་སྣང་བ་ཡིན། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་དེ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཡིན། །མངོན་ཤེས་ཆེ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁས་པ་ཡིན། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་སྟོང་མང་སྟེ། །རྣམ་དག་བློ་ཅན་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་རྣམས་ཀྱིས། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་དེ་ཡོངས་སུ་གང་བར་འགྱུར། །དེ་བཞིན་ཉན་ཐོས་དག་ཀྱང་བྱེ་བ་སྟོང་། །དེ་ཚེ་འདྲེན་པའི་དགེ་འདུན་འབྱུང་བ་ནི། །རྣམ་ཐར་བརྒྱད་ལ་བསམ་གཏན་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ། །སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་པ་རྟོགས་པར་རིག །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཞིང་དེ་ན། །ཚངས་པར་སྤྱོད་ཅིང་རབ་ཏུ་དགའ་བར་འགྱུར། །ཐམས་ཅད་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ། །སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་མཚན་གྱི་གཟུགས་དང་ལྡན།


The Tibetan page displayed here is from the eKangyur, a digital input version made by the University of Virginia and the British Library, with help from Esukhia, from scans of the Degé Kangyur held in the U.S. Library of Congress. This post par phud print (BDRC catalogue no. W4CZ5369) was purchased in Beijing and brought to the U.S. by William Rockhill in 1908-9.

Note that 84000 translations are made from a variety of sources, and readings may not always follow this particular version exactly. For details of the readings used in this translation, see Introduction and Notes; for the eKangyur, see the Tibetan and Himalayan Library.


The English translation of this folio by 84000 - Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html#source-link-153