Degé Kangyur volume 51, F.76.b

ཏེ། བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ན་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ། བདེ་བར་གཤེགས་པ། འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ། སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ། བླ་ན་མེད་པ་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆོས་རབ་ཏུ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ཉིད་དུ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །​དགེ་སློང་དག་ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གཅིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། དེ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་གཞི་ལ་ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་པ་རི་མེད་པ་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་བདུན་གྱི་ཁང་པ་བརྩེགས་པས་ཡོངས་སུ་གང་བར་འགྱུར་རོ། །​ལྷའི་གཞལ་མེད་ཁང་དག་དང་ཉེ་བར་གྱུར་ཏེ། ལྷ་དག་གིས་ཀྱང་མི་མཐོང་མི་དག་གིས་ཀྱང་ལྷ་མཐོང་བར་འགྱུར་རོ། །​དགེ་སློང་དག་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ན་ངན་སོང་མེད་པར་འགྱུར་བུད་མེད་ཀྱང་མེད་དེ་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བ། ཚངས་པར་སྤྱོད་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་ལུས་འོད་རང་ལ་ཡོད་པ་རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་ནམ་མཁའ་ལ་འགྲོ་བ་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པ་དྲན་པ་དང་ལྡན་པ་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ་ལུས་གསེར་གྱི་ཁ་དོག་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཀྱིས་ལུས་བརྒྱན་པར་འགྱུར་རོ། །​དགེ་སློང་དག་ཡང་དེའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདིར་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་ཟས་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་འགྱུར་ཏེ་གཉིས་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། ཆོས་ཀྱི་དགའ་བའི་ཟས་དང་བསམ་གཏན་གྱི་དགའ་བའི་ཟས་སོ། །​དེའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག་བརྒྱ་སྟོང་གྲངས་མེད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འབྱུང་སྟེ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་མངོན་པར་ཤེས་པ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པ་རྣམས་རྟོགས་པར་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་སེམས་ཅན་ལ་འདེམས་མཁས་པ་ཤ་སྟག་སྟེ། དེའི་ཉན་ཐོས་བགྲང་བ་ལས་འདས་པ་འབྱུང་སྟེ། རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བ་མཐུ་ཆེ་བ་རྣམ་པར་ཐར་པ་བརྒྱད་ལ་བསམ་གཏན་པ་ཤ་སྟག་གོ། །​སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་དེ་ལྟ་བུའི་ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་པ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ། །​བསྐལ་པ་ནི་རིན་པོ་ཆེ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བར་འགྱུར་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh113.html?part=UT22084-051-001-6153#UT22084-051-001-6153