Degé Kangyur volume 47, F.279.b

བཻ་དཱུརྱ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཕྱིར། གཟུགས་བརྙན་ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་མི་ཤེས་ཏེ། དེ་དག་བརྒྱ་བྱིན་ཉིད་འདོད་པས་སྦྱིན་པ་དག་ཀྱང་སྦྱིན། བསོད་ནམས་དག་ཀྱང་བྱེད་ཚུལ་ཁྲིམས་དག་ཀྱང་ཡང་དག་པར་བླངས་ཏེ་གནས་ཤིང་དགེ་བའི་རྩ་བ་དག་ཀྱང་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་གནས་སྣང་བ་དེར་སྐྱེ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཡོངས་སུ་སྔོ་བར་བྱེད་ན། འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་བཻ་དཱུརྱ་ཆེན་པོ་རང་བཞིན་གྱིས་གཞི་ཆེན་པོ་དེ་ལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་གནས་ཀྱང་མེད། ཁང་བཟངས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱང་མེད། ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་ཡང་མེད་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་བཻ་དཱུརྱ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཕྱིར། དེ་ལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་གནས་དང་། ཁང་བཟངས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བྱེད་དང་། ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་ཀུན་ཏུ་སྣང་སྟེ། དེ་དག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཞིང་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་། འགག་པ་མེད་པ་མ་ཡིན་བཞིན་དུ་བཻ་དཱུརྱ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཕྱིར། གཟུགས་བརྙན་ཀྱང་ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་དེ་བཞིན་དུ། འཇམ་དཔལ་སེམས་ཡོངས་སུ་དག་པ་དང་བསྒོམ་པ་ཤིན་ཏུ་གོམས་པར་བྱས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་སྣང་བར་གྱུར། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཐུས་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་མཐོང་བ་དེ་ཡང་མ་བྱུང་བ། མ་སྐྱེས་པ་མ་འགགས་པ་དངོས་པོ་མ་ཡིན། དངོས་པོ་མེད་པ་མ་ཡིན། བལྟར་སྣང་བ་མ་ཡིན། བལྟར་མི་སྣང་བ་མ་ཡིན། འཇིག་རྟེན་མ་ཡིན། འཇིག་རྟེན་མེད་པ་མ་ཡིན། སེམས་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན། སེམས་པ་མེད་པ་མ་ཡིན། བསམ་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན། བསམ་དུ་མེད་པ་མ་ཡིན། ཡོད་པ་མ་ཡིན། མེད་པ་མ་ཡིན་མོད་ཀྱི། འཇམ་དཔལ་འོན་ཀྱང་སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཟུགས་བརྙན་ལ་དམིགས་ནས་མེ་ཏོག་ཀྱང་འཐོར་བར་བྱེད། སྤོས་དང་། ནམ་མཁའ་དང་། རིན་པོ་ཆེ་དག་ཀྱང་དབུལ་བར་བྱེད་ཅིང་། ཚིག་འདི་སྐད་ཅེས་བདག་ཅག་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཅི་འདྲ་བ་དེ་འདྲ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་རྗོད་པར་བྱེད་དེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འདོད་པ་དེ་དག་བདག་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh100.html?part=UT22084-047-002-397#UT22084-047-002-397