Degé Kangyur volume 47, F.279.a

ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་ལྷའི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་པོ་དག་གིས་རྩེ་བ་དང་། དགའ་བ་དང་། དགའ་མགུར་སྤྱོད་པ་ཡང་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་གྱུར་ཅིང་། དེ་ནས་དེའི་ཚེ་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་འཛམ་བུའི་གླིང་གི་སྐྱེས་པ་དང་། བུད་མེད་དང་ཁྱེའུ་དང་བུ་མོ་ཐམས་ཅད་ལ་ཚིག་འདི་སྐད་ཅེས། ཀྱེ་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་དག་ཚུར་ཤོག །​ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་འདི་ཁང་བཟངས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ནང་ན། ལྷའི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་པོ་དག་གིས་རྩེ་བ་དང་དགའ་བ་དང་དགའ་མགུར་སྤྱོད་པར་བྱེད་པ་ལ་ལྟོས། ཀྱེ་སྐྱེས་པ་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ཚོགས་དག་ཚུར་ཤེག །​སྦྱིན་པ་དག་བྱིན་ཅིག །​བསོད་ནམས་དག་གྱིས་ཤིག །​ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་པར་ལོང་སྟེ་འདུག་ཤིག་དང་། ཁང་བཟངས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བྱེད་འདི་ལྟ་བུ་དག་གི་ནང་ན་རྩེ་བར་འགྱུར། དགའ་བར་འགྱུར། དགའ་མགུར་སྤྱོད་པར་འགྱུར་ཞིང་། བརྒྱ་བྱིན་ཉིད་ཐོབ་པར་ཡང་འགྱུར་ལ་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་ལྷའི་ལོངས་སྤྱོད་དག་གིས་འབྱོར་ཅིང་ལྡན་པར་གྱུར་པ་ཅི་འདྲ་བ་དེ་འདྲ་བའི་འབྱོར་པ་དག་དང་ལྡན་པར་ཡང་འགྱུར་རོ། །​ཞེས་ཡང་དག་པར་སྐུལ་བར་ཡང་བྱེད་ལ། འཇམ་དཔལ་དེ་ནས་སྐྱེས་པ་དང་། བུད་མེད་དང་ཁྱེའུ་དང་བུ་མོ་དེ་དག་གིས་བཻ་དཱུརྱ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་གྱི་ས་གཞི་ཆེན་པོ་དེ་ལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་གནས་དང་། ཁང་བཟངས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བྱེད་དང་། ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་མཐོང་ནས། ཐལ་མོ་སྦྱོར་ཞིང་མེ་ཏོག་དག་ཀྱང་འཐོར་བར་བྱེད། སྤོས་དག་ཀྱང་འཐོར་བར་བྱེད་ལ། ཚིག་འདི་སྐད་ཅེས་བདག་ཅག་ཀྱང་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་ཅི་འདྲ་བ་དེ་འདྲ་བའི་ལུས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །​བདག་ཅག་ཀྱང་ཇི་ལྟར་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་འདི་ཁང་བཟངས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་ནང་ན་ལྷའི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་པོ་དག་གིས་རྩེ་བ་དང་། དགའ་བ་དང་། དགའ་མགུར་སྤྱོད་པར་བྱེད་པ་དེ་ལྟར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་རྗོད་པར་བྱེད་ཀྱང་། སེམས་ཅན་དེ་དག་གིས་ནི་འདི་ལྟར་བཻ་དཱུརྱ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་གྱིས་གཞི་ཆེན་པོ་ལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་གནས་དང་། ཁང་བཟངས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བྱེད་དང་། ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་སྣང་བ་འདི་ནི་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh100.html?part=UT22084-047-002-396#UT22084-047-002-396