Degé Kangyur volume 47, F.280.a

ཀྱང་སྦྱིན་པ་དག་ཀྱང་སྦྱིན་བསོད་ནམས་དག་ཀྱང་བྱེད། ཚུལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་པར་བླངས་ཏེ་གནས་ཤིང་དེ་དག་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། ཡོངས་སུ་སྔོ་བར་བྱེད་དོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། བཻ་དཱུརྱ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་གྱི་ས་གཞི་ཆེན་པོ་དེ་ལ་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱི་གཟུགས་བརྙན་སྣང་བ་དེ་གཡོ་བར་མི་བྱེད། སེམས་པར་མི་བྱེད། སྤྲོ་བར་མི་བྱེད། རྟོག་པར་མི་བྱེད། རྣམ་པར་རྟོག་པར་མི་བྱེད་ཅིང་། རྟོག་པ་མེད་པ། རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པ། སེམས་པ་མེད་པ། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མེད་པ། ཞི་བ་བསིལ་བར་གྱུར་པ། སྐྱེ་བ་མེད་པ། འགག་པ་མེད་པ། མཐོང་བ་མེད་པ། ཐོས་པ་མེད་པ། བསྣམས་པ་མེད་པ། མྱངས་པ་མེད་པ། རེག་པ་མེད་པ། མཚན་མ་མེད་པ། རྣམ་པར་རིག་པ་མེད་པ། རྣམ་པར་རིག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ། དེ་བཞིན་དུ་འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱང་། གཡོ་བར་མི་བྱེད། སེམས་པར་མི་བྱེད། སྤྲོ་བར་མི་བྱེད། རྟོག་པར་མི་བྱེད། རྣམ་པར་རྟོག་པར་མི་བྱེད་ཅིང་། རྟོག་པ་མེད་པ་དང་། རྣམ་པར་རྟོག་པ་མེད་པ་དང་། སེམས་པ་མེད་པ། ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མེད་པ། ཞི་བ་བསིལ་བར་གྱུར་པ། སྐྱེ་བ་མེད་པ། འགག་པ་མེད་པ། མཐོང་བ་མེད་པ། ཐོས་པ་མེད་པ། བསྣམས་པ་མེད་པ། མྱངས་པ་མེད་པ། རེག་པ་མེད་པ། མཚན་མ་མེད་པ། རྣམ་པར་རིག་པ་མེད་པ། རྣམ་པར་རིག་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པ་སྟེ། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་སྐྱེ་བ་མེད་པའི་གནས་ཡིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་ན་གཟུགས་བརྙན་བཞིན་དུ་སྣང་ཞིང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་མོས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མཐོང་བའི་བྱེ་བྲག་གིས་ཚེའི་བྱེ་བྲག་སྟོན་པར་ཡང་བྱེད་ལ། ཡོངས་སུ་སྨིན་པ་དང་མོས་པའི་སྟོབས་བསྐྱེད་པས། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྣོད་དུ་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་གཟུགས་བརྙན་སྣང་བར་ཡང་འགྱུར་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང་མོས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཐོས་པར་ཡང་འགྱུར། བསམ་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ཐེག་པ་གསུམ་དུ་ཤེས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh100.html?part=UT22084-047-002-398#UT22084-047-002-398