Degé Kangyur volume 47, F.278.b

ཆོས་གང་གི་ཚིག་བླ་དགས་ལགས། དེའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གསོལ་ཏོ། །​མི་སྐྱེ་འགགས་པ་མ་མཆིས་པ། རྣམ་འདྲེན་ཁྱོད་ཀྱིས་བཤད་དུ་གསོལ། །​དེ་ཡི་ངེས་ཚིག་མཚན་ཉིད་དེ། །​ཅི་འདྲ་ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་པ། །​མི་སྐྱེ་འགག་པ་མ་མཆིས་པ། །​དེ་ནི་ཇི་ལྟར་བརྗོད་པར་བགྱི། །​དཔེ་རྣམས་དང་ནི་གཏན་ཚིགས་ཀྱིས། །​ཐུབ་ཆེན་བཤད་པ་མཛད་དུ་གསོལ། །​བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མང་པོ་འདུས་པ་འདི་དག་ནི། །​འཇིག་རྟེན་རྣམ་པར་འདྲེན་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྱེ་ལགས་ཏེ། །​ཡེ་ཤེས་འཚལ་ཞིང་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆིས་ལགས་ན། །​དམ་ཆོས་རྒྱ་ཆེན་དམ་པ་བཤད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །​དེ་སྐད་ཅེས་གསོལ་བ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །​འཇམ་དཔལ་ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་ཕན་པ་དང་། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ལ་བདེ་བ་དང་། འཇིག་རྟེན་ལ་སྙིང་བརྩེ་བ་དང་། ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་ཕལ་པོ་ཆེའི་དོན་དང་། ཕན་པ་དང་། བདེ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཞུགས་ཏེ། ཁྱོད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ལ་དོན་དེ་ལྟ་བུ་ཡོངས་སུ་ཞུ་བར་སེམས་པ་ནི་འཇམ་དཔལ་ཡང་ཁྱོད་ལེགས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དོན་དེ་བསྟན་པ་ན་གནས་དེ་ལ་ཁྱོད་སྐྲག་པ་དང་འཇིགས་པ་དང་། དངང་བར་མི་བྱ་ཞིང་འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ལ་བསྟེན་པར་ཡང་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་དང་འགག་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚིག་བླ་དགས་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ས་གཞི་ཆེན་པོ་འདི་བཻ་དཱུརྱ་རིན་པོ་ཆེའི་རང་བཞིན་དུ་ཀུན་ནས་གནས་པར་གྱུར་ཅིང་། དེ་ཡང་ཇི་ལྟར་བཻ་དཱུརྱ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་གྱིས་གཞི་ཆེན་པོ་དེ་ལ་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པའི་གནས་དང་། ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དང་། ཁང་བཟངས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བྱེད་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་ཀུན་ཏུ་སྣང་བར་འགྱུར་བ་དེ་ལྟར་ཀུན་ནས་གནས་པར་གྱུར་ལ། དེ་ན་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh100.html?part=UT22084-047-002-395#UT22084-047-002-395