Degé Kangyur volume 47, F.295.b

ཀྱི་གནས་བཞི་པོ་དེ་དག་མ་སྐྱེས་པ་དང་། མ་འགགས་པར་ཤེས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་བླ་དགས་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་སྟོང་པ་ཉིད་གང་གིས་བྱང་ཆུབ་སྟོང་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྟོང་སྟེ། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ནི་དེ་དག་ཇི་ལྟར་སྟོང་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཁོ་ནར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱིས་སྟོང་པ་ཉིད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ། སྟོང་པ་ཉིད་དམ་བྱང་ཆུབ་དེ་ནི་ཤེས་པའི་ཚུལ་གཅིག་པ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་གང་ལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་མེད། བྱང་ཆུབ་ཀྱང་མེད་པ་དེ་ལ་ནི་འཇམ་དཔལ་གང་གིས་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། བྱང་ཆུབ་ཅེས་གཉིས་སུ་དབྱེ་བའི་གཉིས་ནི་ཅུང་ཟད་ཀྱང་མེད་དོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་གཉིས་སུ་མེད་པ། མཚན་ཉིད་མེད་པ་གཉིས་སུ་དབྱེར་མེད་པ། མིང་མེད་པ་མཚན་མ་མེད་པ། སེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་བྲལ་བ། མ་སྐྱེས་པ། མ་འགགས་པ། རྒྱུ་བ་མེད་པ། སྤྱོད་པ་མེད་པ། ཀུན་འབྱུང་བ་མེད་པ། ཡི་གེ་མེད་པ། སྒྲ་མེད་པ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ།​། །​།བམ་པོ་གསུམ་པ་སྟེ་ཐ་མ། འཇམ་དཔལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་དང་། འཛིན་པ་མེད་པའི་ཚིག་བླ་དགས་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་ནི་དོན་དམ་པར་ན་གང་སྟོང་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཆོས་གང་ཡང་དམིགས་སུ་མེད་དོ། །​འཇམ་དཔལ་འདི་ལྟ་སྟེ་དཔེར་ན། ནམ་མཁའ་ནམ་མཁའ་ཞེས་བརྗོད་ཀྱང་ནམ་མཁའ་ནི་བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་སྟོང་པ་སྟོང་པ་ཞེས་བརྗོད་ཀྱང་སྟོང་པ་ནི་བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་འཇུག་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མིང་མེད་པ་ཡིན་ན། དེ་དག་ལ་མིང་གིས་རྗོད་པར་བྱེད་དེ། འཇམ་དཔལ་མིང་ནི་ཡུལ་ན་གནས་པ་མ་ཡིན། ཕྱོགས་ན་གནས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་མིང་ཡུལ་ན་གནས་པ་མ་ཡིན། ཕྱོགས་ན་གནས་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་དུ་མིང་གང་གིས་ཆོས་གང་རྗོད་པར་བྱེད་པའི་ཆོས་དེ་ཡང་། ཡུལ་ན་གནས་པ་མ་ཡིན། ཕྱོགས་ན་གནས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh100.html?part=UT22084-047-002-429#UT22084-047-002-429