Degé Kangyur volume 47, F.295.a

མེད་པ་ནི་གང་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་མིག་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི་གཟུང་བ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​གཟུགས་དམིགས་སུ་མེད་པ་ནི་གནས་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​རྣ་བ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི་གཟུང་བ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​སྒྲ་དམིགས་སུ་མེད་པ་ནི་གནས་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​སྣ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི་གཟུང་བ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​དྲི་དམིགས་སུ་མེད་པ་ནི་གནས་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​ལྕེ་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི་གཟུང་བ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​རོ་དམིགས་སུ་མེད་པ་ནི་གནས་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​ལུས་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི་གཟུང་བ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​རེག་བྱ་དམིགས་སུ་མེད་པ་ནི་གནས་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​ཡིད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ནི་གཟུང་བ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​ཆོས་དམིགས་སུ་མེད་པ་ནི་གནས་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ནི་དེ་ལྟར་གཟུང་བ་མེད་པ་ཉིད་དང་། གནས་མེད་པ་ཉིད་དུ་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ནས་ཀྱང་། མིག་གཟུང་དུ་མེད་པ་དང་། གཟུགས་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར། མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མི་གནས་སོ། །​རྣ་བ་གཟུང་དུ་མེད་པ་དང་། སྒྲ་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་རྣ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མི་གནས་སོ། །​སྣ་གཟུང་དུ་མེད་པ་དང་། དྲི་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་སྣའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མི་གནས་སོ། །​ལྕེ་གཟུང་དུ་མེད་པ་དང་རོ་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར། ལྕེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མི་གནས་སོ། །​ལུས་གཟུང་དུ་མེད་པ་དང་། རེག་བྱ་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མི་གནས་སོ། །​ཡིད་གཟུང་དུ་མེད་པ་དང་། ཆོས་དམིགས་སུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མི་གནས་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལ་མི་གནས་པ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གྲངས་སུ་འགྲོའོ། །​འཇམ་དཔལ་བཞི་པོ་འདི་དག་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་གནས་ཡིན་ཏེ། བཞི་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། གཟུགས་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་གནས་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་རྣམས་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་གནས་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ནི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སེམས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh100.html?part=UT22084-047-002-428#UT22084-047-002-428