Degé Kangyur volume 47, F.296.a

དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ནི་ཆོས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་དེ་ལྟར་གཟོད་མ་ཉིད་ནས་མ་སྐྱེས་པ་མ་བྱུང་བ། མ་འགགས་པ། མཚན་ཉིད་མེད་པ། སེམས་དང་ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པ་དང་བྲལ་བ། ཡི་གེ་མེད་པ། སྒྲ་མེད་པར་ཤེས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟར་ཤེས་པ་དེ་ཁོ་ན་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་གྲོལ་ཏེ། བཅིངས་པ་ལས་གྲོལ་བར་གྱུར་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་སྟེ། ནམ་མཁའ་ནི་མཉམ་པ་མ་ཡིན། མི་མཉམ་པ་མ་ཡིན་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་མཉམ་པ་མ་ཡིན། མི་མཉམ་པ་མ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་ཆོས་གང་ལ་ཡང་དག་པར་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པ་མེད་པ་དེ་ནི་མཉམ་པ་དང་། མི་མཉམ་པར་བརྗོད་པར་བྱ་བ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ནི་དེ་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་མཉམ་པ་མེད་པ་དང་། མི་མཉམ་པ་མེད་པར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཆོས་ཕྲ་རབ་ཙམ་ཡང་མཉམ་པར་མ་བྱས། མི་མཉམ་པར་མ་བྱས་པ་དེ་ལྟར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་ཤིང་། ཡང་དག་པའི་ཤེས་པས་ཆོས་དེ་དག་ཇི་ལྟ་བ་དེ་ལྟ་བུ་ཁོ་ནར་ཤེས་སོ། །​འཇམ་དཔལ་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པ་ཡང་གང་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྩ་བ་མེད་པ་དང་། མ་སྐྱེས་པ་དང་། མ་འགགས་པ་དང་། མ་བྱུང་བ་ལས་འབྱུང་བ་དང་། བྱུང་ནས་ཀྱང་འཇིག་པར་འགྱུར་ཏེ། འཇམ་དཔལ་དེ་དག་ཀྱང་བདག་པོ་མེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་པར་འབྱུང་ཞིང་བདག་པོ་མེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་མེད་པར་འཇིག་པར་ཤེས་པའོ། །འཇམ་དཔལ་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་དང་། འཇིག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཆོས་རྣམས་འཇུག་པར་འགྱུར་ཡང་འདི་ལ་འཇུག་པར་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མེད་དེ། དེ་ནི་ལམ་གྱི་རྒྱུན་བཅད་པའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་སྟོན་པ་ཞེས་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་ཅེས་བྱ་བ་དེ་ནི་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གྱི་གནས་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གྱི་གནས་གང་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་གྱི་གནས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་བྱང་ཆུབ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་གཟུགས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་མི་འདའོ། །​བྱང་ཆུབ་ཇི་ལྟ་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་། འདུ་བྱེད་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh100.html?part=UT22084-047-002-430#UT22084-047-002-430