Degé Kangyur volume 47, F.293.b

བ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཟུང་དུ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​དོར་བ་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྤང་དུ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ནི་བླང་བ་མེད་པ་ཉིད་དང་། དོར་བ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཆུ་བོ་ལས་རྒལ་བར་གྱུར་ཏེ། ཇི་ལྟར་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཚུ་རོལ་ཡང་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་། ཕ་རོལ་ཡང་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་བ་དེ་ལྟར་ཆུ་བོ་ལས་རྒལ་ཏོ། །​དེ་ལྟར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཚུ་རོལ་དང་ཕ་རོལ་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མངོན་པར་རྫོགས་པར་བྱང་ཆུབ་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཞེས་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་ནི་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་དང་། དམིགས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་ནི་གང་། དམིགས་པ་མེད་པ་ཉིད་ནི་གང་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་མིག་གི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མི་དམིགས་པ་ནི་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​གཟུགས་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་མི་མཐོང་བ་ནི་དམིགས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​རྣ་བའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི་དམིགས་པ་ནི་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​སྒྲ་མཉན་དུ་མེད་པ་ནི་དམིགས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​སྣའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མི་དམིགས་པ་ནི་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​དྲི་བསྣམ་དུ་མེད་པ་ནི་དམིགས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །ལྕེའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མི་དམིགས་པ་ནི་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​རོ་མྱང་དུ་མེད་པ་ནི་དམིགས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མི་དམིགས་པ་ནི་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​རེག་བྱ་རེག་པར་བྱ་བ་མེད་པ་ནི་དམིགས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་མི་དམིགས་པ་ནི་མཚན་མ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​ཆོས་རྣམས་རྣམ་པར་ཤེས་པར་བྱར་མེད་པ་ནི་དམིགས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ནི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། འཇམ་དཔལ་གང་ཁམས་གསུམ་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་མ་ཡིན་པ་དེ་ནི་འཕགས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡིན་ནོ། །འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་ནི་འདས་པ་མ་ཡིན། མ་འོངས་པ་མ་ཡིན། ད་ལྟར་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། དུས་གསུམ་མཉམ་པ་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་ཡིན་ནོ། །​འཇམ་དཔལ་དེ་ལ་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་སུ་ཆད་པ་གང་ཞེ་ན། འདས་པ་ལ་སེམས་མི་འཇུག་པ་དང་། མ་འོངས་པ་ལ་རྣམ་པར་ཤེས་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh100.html?part=UT22084-047-002-425#UT22084-047-002-425