Degé Kangyur volume 47, F.293.a

དེ་ལ་ཞི་བ་ནི་གང་། ཉེ་བར་ཞི་བ་ནི་གང་ཞེ་ན། ནང་ནི་ཞི་བ་ཡིན་ནོ། །​ཕྱི་རོལ་ནི་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཡིན་ནོ། །​དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། འཇམ་དཔལ་མིག་ནི་བདག་དང་བདག་གིས་སྟོང་སྟེ། དེའི་རང་བཞིན་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་ནི་ཞི་བ་ཞེས་བྱའོ། །​དེས་མིག་སྟོང་པ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་ཤེས་ནས་གཟུགས་རྣམས་ལ་མི་རྒྱུག་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཞེས་བྱའོ། །​དེ་བཞིན་དུ་རྣ་བ་ནི་བདག་དང་བདག་གིས་སྟོང་སྟེ། དེའི་རང་བཞིན་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་ནི་ཞི་བ་ཞེས་བྱའོ། །​དེས་རྣ་བ་སྟོང་པ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་ཤེས་ནས་སྒྲ་རྣམས་ལ་མི་རྒྱུག་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཞེས་བྱའོ། །​སྣ་ནི་བདག་དང་བདག་གིས་སྟོང་སྟེ། དེའི་རང་བཞིན་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་ནི་ཞི་བ་ཞེས་བྱའོ། །​དེས་སྣ་སྟོང་པ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་ཤེས་ནས། དྲི་རྣམས་ལ་མི་རྒྱུག་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཞེས་བྱའོ། །​ལྕེ་ནི་བདག་དང་བདག་གིས་སྟོང་སྟེ། དེའི་རང་བཞིན་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་ནི་ཞི་བ་ཞེས་བྱའོ། །​དེས་ལྕེ་སྟོང་པ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་ཤེས་ནས་རོ་རྣམས་ལ་མི་རྒྱུག་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཞེས་བྱའོ། །​ལུས་ནི་བདག་དང་བདག་གིས་སྟོང་སྟེ། དེའི་རང་བཞིན་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་ནི་ཞི་བ་ཞེས་བྱའོ། །​དེས་ལུས་སྟོང་པ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་ཤེས་ནས། རེག་བྱ་རྣམས་ལ་མི་རྒྱུག་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཞེས་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་ཡིད་ནི་བདག་དང་བདག་གིས་སྟོང་སྟེ། དེའི་རང་བཞིན་དེ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ་ནི་ཞི་བ་ཞེས་བྱའོ། །​དེས་ཡིད་སྟོང་པ་ཞེས་བྱ་བར་ཡོངས་སུ་ཤེས་ནས། ཆོས་རྣམས་ལ་མི་རྒྱུག་སྟེ། དེའི་ཕྱིར་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཞེས་བྱའོ། །​འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་ནི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ་ཉིད་ཀྱིས་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ་ཡིན་ཏེ། ཅིའི་ཕྱིར་འོད་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་ཞེ་ན། རང་བཞིན་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ། ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་ཅན། ནམ་མཁར་ཡང་དག་པར་འདུ་བ། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་སྟེ། རང་བཞིན་གྱིས་ཤིན་ཏུ་འོད་གསལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། །​འཇམ་དཔལ་བྱང་ཆུབ་ནི་བླང་བ་མེད་པ་ཉིད་དང་། དོར་བ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། དེ་ལ་བླང་བ་མེད་པ་ཉིད་ནི་གང་། དོར་བ་མེད་པ་ཉིད་ནི་གང་ཞེ་ན། བླང་བ་མེད་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་The English translation of this folio by 84000 Translating the words of the Buddha can be found at:
https://read.84000.co/translation/toh100.html?part=UT22084-047-002-424#UT22084-047-002-424